Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury fizycznej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem generatora eNGO (www.powiatskarzyski.engo.org.pl/konkursy-trwajace).Złożoną za pośrednictwem generatora eNGO ofertę, należy wydrukować, tak by wersja papierowa posiadała nadrukowaną sumę kontrolną zgodną z tą, jaka znajduje się na ofercie przesłanej za pośrednictwem generatora. Wydruk oferty podpisany przez osoby uprawnione należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w:

Biurze Obsługi Interesanta

Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,

Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter)

w godzinach od 8.00 do 15.30

lub przesłać na adres:

Referat ds. Promocji

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamiennej


Oferty należy składać w terminie do 30 stycznia 2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

pdfRegulamin konkursu.pdf332.63 KB