W czwartek, 28 listopada po raz XV obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni zapoznali się raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2018/2019, analizą oświadczeń majątkowych oraz przyjęli siedem uchwał. Rada między innymi uchwaliła program współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Czwartkową sesję rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego 10 listopada 2019 r. Henryka Czecha ps. "Śmigły"- Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej, żołnierza Armii Krajowej, podpułkownika w stanie spoczynku. Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, w imieniu własnym oraz rodziny pana Henryka Czecha, podziękował władzom powiatu, wszystkim radnym, pracownikom starostwa oraz mediom za udział w ostatniej drodze pożegnania.

Dalsze obrady rady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Radni po zapoznaniu się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2018/2019 podjęli siedem uchwał. Jedną z nich był program współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Program określa zasady, zakres i formy współpracy powiatu z trzecim sektorem oraz priorytetowe zadania publiczne. Głównym założeniem programu jest rozwijanie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi pod hasłem: „Aktywni mieszkańcy = aktywny samorząd”. Wśród priorytetowych zadań, które będą realizowane w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego znalazły się m.in.: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży, ochrona zdrowia i podnoszenie świadomości zdrowotnej, profilaktyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność promująca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspieranie i upowszechnianie turystyki, współpraca w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania czy promocja i organizacja wolontariatu. Zgodnie z przyjętym programem współpraca powiatu z organizacjami i podmiotami prowadzona będzie w formie o charakterze finansowym m.in. w postaci dotacji w ramach otwartego konkursu ofert oraz małych grantów jak i formę pozafinansową. Na realizację zadań z zakresu sportu i kultury, realizowanych w trybie konkursu ofert zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r. kwotę 58 tys. zł w podziale: na zadania z zakresu kultury fizycznej – 24 tys. zł, zadania z zakresu kultury – 28 tys. zł i zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 6 tys. złotych.

Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
  • ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  • zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pełny zapis sesji rady powiatu skarżyskiego z dnia 28.11.2019 r. http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6439

DSC 0001 copy copy copyDSC 0004 copy copy copyDSC 0007 copy copyDSC 0016 copyDSC 0023 copyDSC 0025 copy copyDSC 0028 copyDSC 0033 copyDSC 0037DSC 0039 copyDSC 0042 copy copyDSC 0049 copyDSC 0017 copyDSC 0019 copy copyDSC 0021 copyDSC 0063DSC 0072 copyDSC 0086 copyDSC 0091 copyDSC 0099DSC 0105 copyDSC 0109 copy copyDSC 0115DSC 0120DSC 0125DSC 0137DSC 0139 copyDSC 0144 copyDSC 0145 copyDSC 0147 copyDSC 0149 copyDSC 0152 copy copyDSC 0159 copy copyDSC 0162 copyDSC 0169DSC 0173DSC 0178 copyDSC 0181 copyDSC 0187 copyDSC 0203 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem