Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 28 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  1. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2018/2019.
  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   3) uchwalenia „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,

   4) ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

   5) zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego,

   6) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,

   7) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  1. Analiza oświadczeń majątkowych.
  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0328

skarzyski-powiat-z-widokiem