Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r." 

Powiat skarżyski w 2020 r. do realizacji zadania publicznego, objętego niniejszym konkursem przeznacza dwa punkty:

  1. punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119 - nieodpłatna pomoc prawna
  2. punkt zlokalizowany w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 82 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:

  1. wariant nr 1 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119;
  2. wariant nr 2 - świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 82;
  3. wariant nr 3 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpałtnego poradnictwa obywatelskiego w w/w lokalizacjach. 

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 pod adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Biuro Obsługi Interesanta). Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r." oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Szczegółowe warunki otwartego konkurs ofert zostały określone w ogłoszeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/112/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

Uzupełnienie do ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w części dotyczącej wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 126 060,00 zł, w tym:

  1. kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100);
  2. kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

zobacz tutaj:

pdfUchwała_Zarządu_Powiatu_copy.pdf135.46 KB

pdfOgłoszenie_Zarządu_Powiat_copy.pdf748.72 KB

pdfZałączniki_1_4_copy.pdf116.33 KB

skarzyski-powiat-z-widokiem