Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 29 października 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   3) zatwierdzenia programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku- Kamiennej,

   4) zatwierdzenia programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku- Kamiennej,

   5) zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

   6) upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

   7) zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

   8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,

   9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,

   10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,

   11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

   12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,

   13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

   14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,

   15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,

   16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

   17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,

   18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej,

   19) zmiany uchwały Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,

   20) wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej,

   21) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,

   22) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0003 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem