Starosta Artur Berus uczestniczy dziś, 24 maja w obradach Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który odbywa się w Opatowie. Konwentowi przewodniczy starosta buski Jerzy Kolarz. Podczas posiedzenia starostowie wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami z urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego w Kielcach dyskutować będą m.in. na temat:

  • Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia "Aktualizacji planu gospodarki, odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022";
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym";
  • oraz stosowania przepisów Prawa Budowlanego w zakresie art. 29 ust.2 p. 12 - przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych w kontekście § 14 i §15 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca I999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  • 312