W czwartek 28 marca odbyła się VII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni podjęli 8 uchwał w tym ważną uchwałę dla środowiska osób niepełnosprawnych, która określa tegoroczne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Radni delegowali także swoich przedstawicieli do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku. Ponadto zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok oraz raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020”.

Rada Powiatu Skarżyskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych uchwałę. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat skarżyski w 2019 r. w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalili wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Skarżyskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom ich wspierającym 2.466.665,00 zł. Z tego kwotę w wysokości 1.601.640,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu, a kwotę w wysokości 865.025,00 zł rozdzielono na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono łącznie 55 tys. zł, z czego:

  • 30 tys. zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
  • 25 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej natomiast zabezpieczono środki finansowe w wysokości ponad 810 tys. zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektora PCPR w Skarżysku-Kamiennej największą pulę środków finansowych, bo 350 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Drugim zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznaczono ponad 250 tys. zł jest dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem (jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus wydanym przez lekarza). Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji mającą na celu przywrócenie utraconej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika) W tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego powiatu zostały oszacowane przez PCPR na kwotę 200 tys. zł i taką kwotę radni zabezpieczyli na ten cel.

Wśród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, na które także przewidziano środki jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Jednakże, w związku z ograniczoną ilością środków finansowych na to zadanie przeznaczono tylko 9.5 tys. zł.

Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Radni powiatowi podczas sesji delegowali dwóch swoich przedstawicieli - radnego Adama Cioka i radnego Zbigniewa Miernika do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku, która powołana została w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radę.

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
  • przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019-2021,
  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
  • zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny,
  • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

W trakcie VII sesji Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk przedstawił informację interpelacjach i zapytaniach radnych jaki wpłynęły do Biura Rady po ostatniej sesji.

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia głos zabrali: radni Renata Bilska, Adam Ciok, Grzegorz Małkus, Mieczysław Bąk i Katarzyna Bilska

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

pełny zapis sesji http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=5699

DSC 6116DSC 6117DSC 6121DSC 6121DSC 6121DSC 6121DSC 6339DSC 6121DSC 6121DSC 6121DSC 6121DSC 6230DSC 6233DSC 6235DSC 6239DSC 6242DSC 6244DSC 6252DSC 6253DSC 6259DSC 6261DSC 6263DSC 6264DSC 6266DSC 6121DSC 6121DSC 6281DSC 6282DSC 6286DSC 6288DSC 6293DSC 6296DSC 6298DSC 6310DSC 6311DSC 6318DSC 6319DSC 6328DSC 6336DSC 6346DSC 6344