W poniedziałek 4 lutego na terenie powiatu skarżyskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska przebada prawie 500 młodych mieszkańców powiatu skarżyskiego, w tym 371 z rocznika podstawowego. Jako pierwsi przed komisją lekarską stanęli młodzi mieszkańcy gminy Skarżysko-Kamienna, których podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji przywitali starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, szef wydziału rekrutacji w WKU Kielce mjr Mirosław Wąchocki oraz przedstawiciele powiatowej komisji lekarskiej. Kwalifikacja potrwa do 25 lutego.

Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi i osób zgłaszających się w trybie ochotniczym oraz nadanie odpowiedniej kategorii zdrowia. Starosta Artur Berus podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji życzył komisji sprawnego przebiegu prac, natomiast młodzieży stającej do kwalifikacji uzyskania kategorii A, czyli najwyższej kategorii określającej zdolność do czynnej służby wojskowej. Podkreślił, że kategoria A otwiera drogę nie tylko do służby w wojsku, ale także do pracy w służbach policji, więziennictwa, straży granicznej czy straży pożarnej. Zaznaczył także, że dla osób stających przed Powiatową Komisją Lekarską zapewnione zostały jak najlepsze warunki gwarantujące w trakcie badania komfort i intymność.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej zostało wezwanych 371 mężczyzn urodzonych w 2000 r., jako rocznik podstawowy oraz 105 mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanie również 6 kobiet urodzonych w latach 1995-2000, kończące w tym roku szkolnym naukę w uczelniach wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy – mężczyźni i kobiety – niezależnie od wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

Powiatowa Komisji Lekarska w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje w budynku starostwa powiatowego przy ul. Konarskiego 20 (tel. 41 395 30 56) w następujących terminach:

  1. Miasto Skarżysko-Kamienna - 4 - 14 lutego 2019;
  2. Gmina Łączna - 15 lutego 2019;
  3. Gmina Bliżyn - 18 - 19 lutego 2019;
  4. Gmina Skarżysko Kościelne - 19 - 20 lutego 2019;
  5. Miasto i Gmina Suchedniów - 21 - 22 lutego 2019.

Dzień 25 lutego 2019 r. jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Komisja po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może orzec jedną z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Są to:

  • kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny,
  • kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,
  • kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.
  • kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Jak informuje kierownik Zespołu ds. zarządzania kryzysowego Agnieszka Prusinowska wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wówczas Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego - wyjaśnia kierownik A. Prusinowska.

DSC 6125DSC 6160DSC 6167DSC 6171DSC 6184DSC 6187DSC 6190DSC 6199DSC 6196DSC 6162DSC 6174DSC 6203DSC 6205