Podczas IV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się 24 stycznia radni większością głosów uchwalili budżetu powiatu skarżyskiego na 2019 rok. Dochody powiatu w 2019 r. wynoszą ponad 101 mln zł, a wydatki ponad 99 mln 751 tys. zł. Blisko 10 mln zł przeznaczono na inwestycje. Jak zaznaczył starosta Artur Berus to właśnie w tym obszarze inwestycyjnym budżet powiatu na rok 2019 pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest budżetem ambitnym. Środki na większość zaplanowanych do realizacji inwestycji to są pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej i z programów rządowych.

Dochody zaplanowano na poziomie 101.060.246,30 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 94.030.914,18 zł, a majątkowe 7.029.332,12 zł. Wydatki ogółem wyniosą 99.751.472,30 zł, w tym wydatki bieżące 89.956.321,11 zł, a majątkowe 9.795.151,19 zł.

 

Slajd3Slajd6

 

Największe wydatki w 2019 r. powiat poniesie na oświatę i wychowanie, bo ponad 38 mln zł. Ponad 12 mln zł stanowią dotacje na zadania zlecone przez budżet państwa, natomiast blisko 84 tys. zł stanowią dotacje uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na m.in. utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej, przebudowę ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym czy dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy II LO.

 

Slajd9Slajd11

W budżecie powiatu na rok 2019 r. kwotę blisko 10 mln zł przeznaczono na inwestycje. W ramach tych pieniędzy w większości pozyskanych z Unii Europejskiej i z programów rządowych realizowane będą takie zadania jak:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap 1 – 70.000 zł (roboty dodatkowe)
  • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 150.000 zł (dokumentacja projektowa)
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II – 50.000 zł (dokumentacja projektowa)
  • Budowa obiektów sportowych tj. hali przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych - 7.742.106,63 zł. Inwestycje te realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na budowę boisk powiat w 2019 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.014.701,86 zł, zaś wkład własny powiatu to koszt rzędu 362.841,48 zł. W przypadku budowy hali dofinansowanie z RPO wynosi 2.694.202,41 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.104.300 zł, a wkład własny to – 1.566.060,88 zł.

Slajd14

Skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska zaznaczyła, że tegoroczny budżet powiatu skarżyskiego jest budżetem nadwyżkowym, zaplanowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.308.774 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w banku PKO BP SA i Banku Ochrony Środowiska. Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzono uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035.

Budżet powiatu na rok 2019 przyjęto 11 głosami "za" przy braku głosów przeciwnych. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

DSC 6202DSC 6169 copyDSC 6230 copyDSC 6139 copyDSC 6182DSC 6297DSC 6147 copyDSC 6240DSC 6151 copyDSC 6155 copyDSC 6166DSC 6171 copyDSC 6175DSC 6178DSC 6179DSC 6184 copyDSC 6186 copyDSC 6204DSC 6206DSC 6220DSC 6222DSC 6226DSC 6148 copyDSC 6234DSC 6242

skarzyski-powiat-z-widokiem