Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 24 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się IV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2018 r.
 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz budżetu Powiatu Skarżyskiego na rok 2019:

   1) przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz projektu budżetu na rok 2019,

   2) opinie komisji rady powiatu w sprawie budżetu,

   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,

   4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok,

   5) dyskusja,

   6) podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035.

   7) podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok.

 1. Wybór nieetatowego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

   1) wniosek starosty w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,

   2) wybór komisji skrutacyjnej,

   3) przeprowadzenie głosowania,

   4) ogłoszenie wyników – podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   3) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,

   4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu,

   5) powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,

   6) powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

   7) powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,

   8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 7,

   9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3,

   10) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,

   11) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,

   12) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6120