Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Rada ta jest podmiotem społecznym o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, działającym w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu, reprezentującym środowiska senioralne. Priorytetem  utworzenia tego podmiotu  była potrzeba  włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego jest wybierana na pięcioletnią kadencję, a w jej skład ma wchodzić do 15 osób. Organizacja i tryb działania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego zostały określone w statucie (pdfdo pobrania467.24 KB).

W związku z uchwałą Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski ogłasza nabór kandydatów na członków Rady.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów posiadają:

- przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów mający siedzibę na terenie Powiatu Skarżyskiego i ukończone 55 lat - organizacja może zgłosić jednego kandydata do Rady,

- kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 10 osób powyżej 55 roku życia -   osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

Formularze zgłoszeń kandydatów są dostępne do pobrania poniżej:

pdfformularz Nr1204.41 KB

pdfformularz Nr2377.9 KB

oraz w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pokój 314, 301.

Kandydatów na odpowiednich formularzach należy zgłaszać do dnia 25 stycznia 2019 r.  

Zarząd

skarzyski-powiat-z-widokiem