logo-dpp-intro

logo-dpp

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKARŻYSKIEGO

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa,
adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

pdfLISTA_JEDNOSTEK_NIEODPŁATNEGO_PORADNICTWA_1.pdf552.46 KB

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE

1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 12.00

wtorek: 13.00 – 17.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 13.00 – 17.00

piątek: 8.00 – 12.00

2. Punkt w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18 w Suchedniowie.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00 – 13.00

wtorek: 13.00 – 17.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 13.00 – 17.00

piątek: 10.00 – 14.00 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt w budynku przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105;

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.00 – 11.00

wtorek: 16.00 – 20.00

środa: 16.00 – 20.00

czwartek: 16.00 – 20.00

piątek: 16.00 – 20.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

 

FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

(porady dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się)

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz, osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy (formularz poniżej).

pdfoswiadczenie.pdf182.97 KB

docxoswiadczenie.docx14.18 KB

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Zgłoszeń na wizyty osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście można dokonać
w następujący sposób:

  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej;
  • pocztą elektroniczną na adres:
  • listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu
z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje podstawę
do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego
z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku


Infolinia informacji prawnej


Informacja na temat funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” na terenie Powiatu Skarżyskiego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r

 
 

skarzyski-powiat-z-widokiem