Cztery komisje - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będą pracować w radzie powiatu VI kadencji. Radni podczas czwartkowej sesji (20 grudnia) wybrali przewodniczących i członków tych komisji, zapoznali się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2017/2018 oraz podjęli łącznie 12 uchwał.

Miłym akcentem czwartkowej sesji było przekazanie na ręce starosty i przewodniczącego rady Betlejemskiego Światła Pokoju. Światełko przywiezione z Zakopanego wraz z życzeniami świątecznymi przekazali harcerze z XX Drużyny Nieprzetartego Szlaku działającej przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych wraz z przesłaniem tegorocznym, które brzmi "Światło, które łączy...".

Przewodniczący rady Jacek Jeżyk dziękując za przekazane światełko, podkreślił, że harcerze zawsze są witani z przyjaźnią i sympatią w powiatowych progach.

- To światełko na pewno ogrzeje nasze umysły, ogrzeje nasze serca, żebyśmy mogli pracować dla dobra powiatu skarżyskiego - mówił przewodniczący J.Jeżyk.

Harcerzom w imieniu Zarządu Powiatu podziękował starosta Artur Berus podkreślając wartość tegorocznego przesłania Betlejemskiego Światła Pokoju.

- To przesłanie "Światło, które łączy..." jest piękne. Łączmy się, nie dzielmy. Myślę, że to światełko zaświeci na każdym stole wigilijnym dając nam miłość i nadzieję - mówił starosta A. Berus.

Podczas III sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, powołano składy poszczególnych komisji, jakie będą funkcjonować w jej ramach, w kadencji samorządowej 2018-2023. W sumie będą to cztery komisje. Wybrano także przewodniczących tych komisji. I tak:

W Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego, do której m.in. należy opiniowanie projektu budżetu powiatu, kontrola gospodarki finansowej oraz sprawy z zakresu: przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocji powiatu, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, szeroko pojętego porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony praw konsumenta, obronności oraz telekomunikacji pracować będą radni: Tadeusz Bałchanowski, Mieczysław Bąk, Bartosz Bętkowski, Bożena Bętkowska, Jacek Jeżyk, Anna Leżańska, Zbigniew Miernik Emil Tokarczyk, Roman Wojcieszek, Jerzy Żmijewski. Przewodniczyć jej będzie radny Emil Tokarczyk.  

Komisję Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, której podlegają sprawy związane między innymi z edukacją publiczną, kulturą i ochroną zabytków, kulturą fizyczną i turystyką, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych tworzą: Artur Berus Katarzyna Bilska, Renata Bilska, Adam Ciok, Jan Gajda, Jacek Jeżyk, Barbara Kocia, Krzysztof Ligowski, Grzegorz Małkus, Tomasz Wąsowski. Komisji przewodniczyć będzie radna Barbara Kocia.

Komisji Rewizyjnej, która ma za zadanie kontrolowanie działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, a także opiniowanie wykonania budżetu powiatu przewodniczyć będzie radny Tomasz Wąsowski. W komisji tej zasiadają także Mieczysław Bąk, Bartosz Bętkowski, Renata Bilska, Barbara Kocia, Grzegorz Małkus, Zbigniew Miernik i Tomasz Wąsowski.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zajmie się m.in. sprawami skarg na działania starosty i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioskami i petycjami mieszkańców weszli: Adam Jan Gajda, Barbara Kocia, Krzysztof Ligowski, Emil Tokarczyk, Roman Wojcieszek, Jerzy Żmijewski. Komisja pracować będzie pod przewodnictwem radna Barbara Kocia.

Ponadto radni podczas posiedzenia przyjęli pakiet uchwał, wśród których między innymi określili wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018. W wykazie tych wydatków znalazły się trzy zadania na łączną kwotę 252 tys. zł - dwa dotyczące inwestycji drogowych takich jak „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1” i „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” oraz jedno z zakresu pomocy społecznej dotyczące „Poprawy dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”. Rada uchwaliła także harmonogram pracy aptek na rok 2019, wprowadziła zmiany do tegorocznego budżetu oraz do WPF, ustaliła wynagrodzenie Starosty Skarżyskiego, przyjęła program naprawczy dla ZOZ na lata 2018-2019 oraz podjęła uchwałę o pokryciu przez powiat straty finansowej netto Szpitala Powiatowego za rok 2017. Kwota na pokrycie straty w wysokości ponad 668,5 tys. zł zostanie przekazana jednostce w dwóch ratach.

Na zakończenie sesji przewodczacy rady Jacek Jeżyk złożył wszystkim świąteczne życzenia.   

Pełny zapis obrad http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=5401

DSC 6120 copyDSC 6123 copy copyDSC 6178DSC 6182DSC 6194 copyDSC 6114 copyDSC 6126 copyDSC 6119 copy copy copyDSC 6130 copyDSC 6197 copyDSC 6135DSC 6138 copy copyDSC 6139DSC 6144 copyDSC 6145DSC 6152DSC 6155DSC 6156DSC 6165DSC 6142 copyDSC 6143 copyDSC 6202DSC 6203 copyDSC 6204 copyDSC 6206DSC 6210 copyDSC 6212DSC 6214DSC 6217 copyDSC 6219DSC 6221DSC 6224DSC 6234 copyDSC 6240DSC 6241 copyDSC 6246DSC 6250DSC 6251DSC 6259 copyDSC 6261DSC 6277DSC 6284DSC 6290DSC 6293