Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 20 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się III w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu między sesjami.
  5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2017/2018.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

   3) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

   4) ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

   5) zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskie-Curie,

   6) pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskie-Curie za rok 2017 przez powiat skarżyski,

   7) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok,

   8) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,

   9) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,

   10) powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,

   11) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego,

   12) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Informujemy również, że transmisja z obrad Rady Powiatu Skarżyskiego dostępna będzie pod adresem http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

DSC 5814

fot. Ł. Wisowaty