W czwartek 28 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się sesja Rady Powiatu. Wśród podejmowanych w tym dniu uchwał najważniejszymi zdawały się być głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Czwartkowe obrady rozpoczęły się od wręczenia przez Starostę Jerzego Żmijewskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu Bożenę Bętkowską podziękowań dla młodzieży i jej opiekunów z Zespołu Szkół Ekonomicznych, za przygotowanie repertuaru artystycznego zaprezentowanego podczas tegorocznych obchodów rocznicowych na Brzasku.

Następnie po przestawieniu przez Starostę sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami, przystąpiono do punktu „Interpelacje i zapytania radnych”. Głos w tej części obrad zabrali: Roman Wojcieszek, Renata Bilska, Grzegorz Małkus, Krzysztof Ligowski, Jacek Jeżyk, Bartosz Bętkowski i Mieczysław Bąk.

DSC 1315DSC 1315DSC 1315DSC 1315DSC 1315DSC 1315DSC 1315

Następnie w kolejnym punkcie „Wolne wnioski i oświadczenia” głos zabrali: przedstawiciel Rady Rodziców przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Bogusław Kuśmierczuk, pedagog w ZPE-W Agnieszka Gębska oraz radna Renata Bilska.

DSC 1332DSC 1332

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielili: Starosta Jerzy Żmijewski, Wicestarosta Artur Berus, Członkinie Zarządu Anna Leżańska i Katarzyna Bilska oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego Leszek Lepiarz.

DSC 1342DSC 1342DSC 1342DSC 1342DSC 1342

W dalszej części posiedzenia Rady Powiatu procedowano uchwały:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok (przyjęto),

- w  sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok  2017 (przyjęto),

- w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok (przyjęto),

- w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku-Kamiennej (przyjęto),

- w sprawie: zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania finansowego Obwodu   Lecznictwa   Kolejowego   SP    ZOZ    w    Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok (przyjęto),

- w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego  SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej (przyjęto),

- w  sprawie: zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.  Marii Skłodowskiej-Curie za 2017  rok (przyjęto),

- w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital   Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (przyjęto),

- w sprawie: zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  powiatu  skarżyskiego  na  lata 2018-2035 (przyjęto),

- w sprawie:  wprowadzenia zmian  w budżecie  powiatu na  2018  rok (przyjęto),

- w sprawie: wyrażenia   zgody    na   ujawnienie  należności  pieniężnych  powiatu skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (przyjęto),

- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu kieleckiego (przyjęto),

- w sprawie:  zmiany podziału powiatu skarżyskiego na  okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz   liczby   radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu  Skarżyskiego (przyjęto),

- w sprawie:  zmiany   Uchwały Nr  402/LVI/2010 Rady  Powiatu  Skarżyskiego z  dnia  29 września  2010  roku  w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół  niewymieniony ch   w  art.42 ust.3 ustawy z dnia  26 stycznia  1982  roku  Karta  Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania     do    wymiaru   godzin     poszczególnych   zajęć    w    kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez  powiat skarżyski (przyjęto),

- w sprawie:   utworzenia  Domu   Pornocy   Społecznej  ..........................   w   Skarżysku-Kamiennej i nadania  mu statutu (przyjęto),

- w sprawie:   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (przyjęto),

- w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego (przyjęto),

- w sprawie:  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu  Skarżyskiego przed  Wojewódzkim Sądem  Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem  Administracyjnym w Warszawie (przyjęto),

- w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego (przyjęto),

- w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (odrzucono).

Zapis sesji audio:

DSC 1264DSC 1264DSC 1264DSC 1264DSC 1264DSC 1264DSC 1264