22 czerwca br. odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący PRRP Wojciech Markiewicz. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący podsumował pracę Rady i podziękował jej członkom za zaangażowanie w kształtowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w kadencji 2014-2018 została powołana zarządzeniem Nr 33/2014 Starosty Skarżyskiego. Pierwsze posiedzenie obyło się 23.07.2014r. W ciągu 4 lat pracy jej członkowie odbyli 25 spotkań roboczych, podjęli 70 uchwał, zwłaszcza w zakresie podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i opinii
w sprawie nowych kierunków kształcenia.

W dalszej części obrad głos zabrał Starosta Jerzy Żmijewski, który podziękował Radzie za 4–letnią dobrą współpracę, otwartość na podejmowane inicjatywy, zrozumienie dla złożonej problematyki rynku pracy, zwłaszcza w sytuacji częstej zmiany przepisów prawnych określających zasady i warunki realizacji form wsparcia dla osób bezrobotnych. Poinformował również, że na mocy nowego zarządzenia uruchomiony zostaje nabór członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kolejną kadencję. Po zakończonym wystąpieniu, gratulując owocnej współpracy, na ręce Przewodniczącego i członków Rady złożył dyplomy oraz wręczył pamiątkowe albumy.

Po części uroczystej wystąpił Dyrektor PUP Roman Białek, na wstępie dziękując członkom Rady za życzliwość, wyrozumiałość i elastyczność, których doświadczył zarówno on jak i pracownicy urzędu pracy. Omówił aktualną sytuację na lokalnym Rynku Pracy, przedstawił jakie środki są wciąż dostępne na aktywizację i jakie są plany urzędu na najbliższe miesiące.

Na zakończenie prac podjęto uchwały w sprawach bieżących dotyczące m.in. nowego podziału środków fakultatywnych i przewidzianych na realizację aktywnych programów rynku pracy w powiecie skarżyskim.

20180622 1228060

skarzyski-powiat-z-widokiem