Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIsesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu  Powiatu Skarżyskiego  między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za  2017 rok  i podjęcie uchwał:

1) sprawozdanie finansowe,  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  powiatu  za 2017 rok  oraz  informacja o stanie mienia powiatu,

2)  opinia   Regionalnej    Izby   Obrachunkowej  w    Kielcach   o    sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok,

3)  wniosek Komisji Rewizyjnej  w  sprawie:  udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

4)   opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Kielcach  o   wniosku  Komisji Rewizyjnej,

5)  dyskusja,

6)   podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok,

7)   podjęcie uchwały w  sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok  2017.

9. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku­-Kamiennej,

2) podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok,

3)   podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku-Kamiennej.

10. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK SPZOZ w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu  i  sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej,

2) podjęcie  uchwały w sprawie: zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania finansowego Obwodu   Lecznictwa   Kolejowego   SP    ZOZ    w    Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego  SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej.

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za  2017 rok:

1 ) przedstawienie raportu sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

2)  podjęcie uchwały    w  sprawie: zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.  Marii Skłodowskiej-Curie za 2017  rok,

3)   podjęcie  uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital   Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

12. Sprawozdanie ze zrealizowanych   działań   Programu   Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej     w      Skarżysku-Kamiennej     Szpitala Powiatowego  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  przyjętego  Uchwałą  Nr 258/XXXVIII/2017 i osiągniętych wyników.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  powiatu  skarżyskiego  na  lata 2018-2035,

2)   wprowadzenia zmian  w budżecie  powiatu na  2018  rok,

3)  wyrażenia   zgody    na   ujawnienie  należności  pieniężnych  powiatu skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,

4)   udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu kieleckiego,

5)  zmiany podziału powiatu skarżyskiego na  okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz   liczby   radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu  Skarżyskiego,

6) zmiany   Uchwały Nr  402/LVI/2010 Rady  Powiatu  Skarżyskiego z  dnia  29 września  2010  roku  w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół  niewymieniony ch   w  art.42 ust.3 ustawy z dnia  26 stycznia  1982  roku  Karta  Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania     do    wymiaru   godzin     poszczególnych   zajęć    w    kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez  powiat skarżyski,

7)   utworzenia  Domu   Pornocy   Społecznej  ..........................   w   Skarżysku-Kamiennej i nadania  mu statutu,

8)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,

9) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,

10) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu  Skarżyskiego przed  Wojewódzkim Sądem  Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem  Administracyjnym w Warszawie,

11) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,

12) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

OP3B0482.MOV snapshot 00.21 2018.06.22 10.42.18

skarzyski-powiat-z-widokiem