Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 26 marca 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XLIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1.  Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 1.  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim:

   1) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim w latach 2015-2017,

   2) przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020.

 1. Informacja na temat zadań i osiągniętych wyników w ramach realizacji programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przyjętego Uchwałą Nr 142/XX/2016 z 28 kwietnia 2016 r.
 2.  Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
 1.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

   3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,

   4) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

 1.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 2.  Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności w roku 2017.
 3.  Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6407