28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.
Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu przez radnych porządku obrad, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
OP3B8866.MOV snapshot 00.03 2017.10.02 13.27.37 

Następnie radni powiatowi przedstawili interpelacje i zapytania. W tej części porządku obrad głos zabrali: Mieczysław Bąk, Bartosz Bętkowski, Renata BilskaGrzegorz Małkus.

OP3B8876.MOV snapshot 02.07 2017.10.02 13.28.37

OP3B8876.MOV snapshot 02.07 2017.10.02 13.28.37

OP3B8876.MOV snapshot 02.07 2017.10.02 13.28.37

OP3B8876.MOV snapshot 02.07 2017.10.02 13.28.37

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia, w którym głos zabierać mogą mieszkańcy powiatu, z wystąpieniem zgłosił się radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Juliusz Bilski.

OP3B8880.MOV snapshot 00.21 2017.10.02 13.30.44 copy

Na zgłoszone interpelacje i zapytania, odpowiedzi udzielili Starosta Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Anna LeżańskaKatarzyna Bilska.

OP3B8881.MOV snapshot 09.10 2017.10.02 13.31.19

OP3B8883.MOV snapshot 06.41 2017.10.02 13.32.01

OP3B8884.MOV snapshot 01.54 2017.10.02 13.36.14

W dalszej części posiedzenia Rady Powiatu, rajcy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. Ponadto przedstawiona została radnym informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Następnie rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie:
1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3. zmiany Uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
4. upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
5. zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
7. wyrażenia zgody na nabycie przez powiat skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
8. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
9. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na tym obrady zakończono.


Pełny zapis audio z XXXVII w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07OP3B8861.MOV snapshot 00.12 2017.10.02 13.38.07

skarzyski-powiat-z-widokiem