Radni Rady Powiatu Skarżyskiego podczas czwartkowej sesji (22 czerwca) jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, a tym samym udzielili zarządowi absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu przedstawił radzie starosta Jerzy Żmijewski, natomiast skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska omówiła kształt zeszłorocznego budżetu.  

Dochody powiatu w roku 2016 wyniosły 88.670.879,58 zł i zostały wykonane w 100,56%.

Wydatki bieżące natomiast w 2016 roku zamknęły się w kwocie 88.279.966,76 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 7.087 147,10 zł, co stanowi ponad 8% kwoty wydatków ogółem. Środki te wydatkowane były głównie na inwestycje drogowe, ale także na ochronę zdrowia,  bezpieczeństwo oraz usprawnienie usług świadczonych w starostwie na rzecz mieszkańców powiatu.

Na inwestycje drogowe w 2016 r. przeznaczono łącznie kwotę 6.286 767,86 zł, dzięki czemu udało się zrealizować kilka ważnych zadań w każdej gminie powiatu. Wśród nich znalazły się między innymi:

  • Przebudowa ul. Szydłowieckiej wraz z rozbudową  ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej - 3.794.036,44 zł
  • Przebudowa ul. Rycerskiej - 573.173,28 zł
  • Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta - 223.434,91 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej w Rędocinie gmina Bliżyn -  483.938,91 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec  w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 - 85.000,00 zł
  • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego - 19.803,00 zł
  • Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul. Młyńska m. Parszów gm. Wąchock Powiat Starachowicki - 26.172,00 zł
  • Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej  nr 0592T ul. Żeromskiego w Suchedniowie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 609.926,68 zł
  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 - 125.000,00 zł

Ponadto Samorząd Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku wydatkował kwotę 83 550,4 zł na zakup sprzętu medycznego dla powiatowych jednostek ochrony zdrowia, wykonano także termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego za kwotę 41.491,00 zł.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. W 2016 roku jednostki samorządu terytorialnego dołożyły do powiatowych inwestycji kwotę 1.037.145 zł, przy czym kwota 558 423,18 zł stanowiła wkład gmin powiatu skarżyskiego w inwestycje drogowe. Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej powiat skarżyski pozyskał kwotę 2.084.477 zł, a z budżetu państwa – 12.829.591,17 zł na realizację zadań własnych i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Tak skonstruowany budżet 2016 r. udało się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 390 912, 82 zł.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Małkus przedstawił wniosek w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu głosowało 11 radnych, sześciu wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Starosta Jerzy Żmijewski dziękując za udzielone absolutorium podziękował także wszystkim radnym za ubiegłoroczną współpracę na rzecz powiatu, za wyrozumiałość oraz za konstruktywną krytykę.

pełny zapis audio sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

DSC 7112DSC 7118DSC 7120DSC 7125DSC 7132DSC 7153DSC 7156DSC 7159DSC 7022DSC 7023DSC 7024DSC 7025DSC 7026DSC 7028DSC 7030DSC 7031DSC 7032DSC 7033DSC 7034DSC 7035DSC 7039DSC 7040DSC 7041DSC 7043DSC 7046DSC 7048DSC 7049DSC 7054DSC 7055DSC 7056DSC 7057DSC 7058DSC 7059DSC 7060DSC 7062DSC 7063DSC 7066DSC 7067DSC 7068DSC 7069DSC 7070DSC 7072DSC 7074DSC 7076DSC 7081DSC 7086DSC 7087DSC 7091DSC 7093DSC 7096DSC 7100DSC 7101DSC 7102DSC 7103DSC 7104DSC 7105DSC 7106DSC 7107DSC 7109DSC 7110DSC 7164DSC 7165DSC 7138DSC 7140DSC 7143DSC 7161DSC 7167DSC 7169