Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 15 maja 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XXXII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

  1. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2016,
  2. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2016,
  3. informacja Patowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2016,
  4. informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o działalności placówki w 2016 roku.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2016.

10. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

11. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
  3. zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 3593