Radni Rady Powiatu Skarżyskiego podczas XXXI sesji uchwalili osiem uchwał. Ponadto m.in. przyjęli "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021", zapoznali się z sprawozdaniem z wykonania rocznych planów finansowych powiatowych jednostek opieki zdrowotnej oraz wysłuchali informacji dyrektora szpitala powiatowego Leszka Lepiarza na temat zadań i osiągniętych wyników w ramach realizacji programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

DSC 3708

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali radni: Paweł Wiatr, Mieczysław Bąk, Renata Bilska, Roman Wojcieszek, Janusz Kołodziej oraz Grzegorz Małkus.

Radni interpelowali m.in. o odmalowanie znaków poziomych na przejściach dla pieszych, o rozważenie możliwości przeznaczenia wolnych środków z budżetu powiatu na dodatkowe inwestycje drogowe, o promocję powiatowych placówek oświatowych, o rozważenie ograniczenia prędkości na nowowyremontowanej ul. Wiejskiej w okolicy przychodni kolejowej,  a także w sprawie pozimowego sprzątania i cząstkowych remontów dróg oraz finansowania planowanych inwestycji drogowych w powiecie skarżyskim. Wiceprzewodniczący Janusz Kołodziej podziękował natomiast dyrekcji i pracownikom Obwodu Lecznictwa Kolejowego za pozytywną reakcję na jego wniosek dotyczący usprawnienia przyjęć pacjentów w przychodni.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości odpowiedzieli starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus oraz członkinie zarządu powiatu Katarzyna BilskaAnna Leżańska.

Interpelacje i zapytania radnych (audio)

DSC 3626DSC 3628DSC 3629DSC 3631DSC 3633DSC 3635

 Wystąpienia gości

DSC 3636DSC 3638DSC 3641DSC 3644

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz gości 

DSC 3607

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski (zapis audio)

 

DSC 3664

Artur Berus

Wicestarosta (zapis audio)

 

DSC 3668

Katarzyna Bilska

Członek Zarządu (zapis audio)

 

DSC 3661

Anna Leżańska

Członek Zarządu (zapis audio)

  

Wśród przyjętych przez radę uchwał, znalazły się uchwały w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

Uchwała ta wprowadza zmiany zarówno po stronie dochodów, wydatków jak i przychodów. Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.390.000 zł a rozchody w wysokości 1.530.400 zł. Ponadto m.in. określono w uchwale wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, które będą realizowane w roku budżetowym. Kwota ta obecnie wynosi 2.715.393,85 zł, w tym  wydatki bieżące stanowią 1.965.393,85 zł, a wydatki majątkowe 750.000,00 zł.

  1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
  2. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 został ustalony proporcjonalnie i adekwatnie do potrzeb zapewnienia ludności dostępu do usług farmaceutycznych, a podział tego obowiązku został przyjęty na jednakowych zasadach dla wszystkich aptek ogólnodostępnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Przy podejmowaniu uchwały Rada Powiatu Skarżyskiego dopełniła wszelkich wymogów proceduralnych tj. zasięgnięcia opinii organu wykonawczego gmin z terenu powiatu skarżyskiego i samorządu aptekarskiego. Zarówno organa gmin, jak i samorząd aptekarski nie kwestionowali zapisów uchwały, co miało dla Rady znaczenie podczas debaty nad tą uchwałą. Zarzuty skarżących nie znajdują więc oparcia w treści art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Należy stwierdzić, że nie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących, co sprawia, że wniosek o uchylenie w/w uchwały jest niezasadny.

  1. likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
  2. likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
  3. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2017,
  4. zmiany Uchwały 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustalono nowy termin składania wniosków o dotację. Od nowego roku budżetowego wnioski należy składać  do 31 marca. W związku z tym rozpatrzenie wniosków następować będzie do 15 kwietnia.

Porządek sesji wyczerpano przedstawieniem sprawozdań - Komisji Rady Powiatu z działalności w roku 2016 oraz Komisji Rewizyjnej z kontroli Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej i z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

XXXI Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego (zapis audio)

DSC 3533DSC 3535DSC 3538DSC 3539DSC 3540DSC 3541DSC 3588DSC 3593DSC 3594DSC 3595DSC 3596DSC 3601DSC 3605DSC 3610DSC 3614DSC 3615DSC 3623DSC 3619DSC 3652DSC 3669DSC 3672DSC 3688DSC 3699DSC 3701DSC 3704DSC 3705DSC 3695DSC 3745DSC 3738DSC 3740DSC 3723

 

skarzyski-powiat-z-widokiem