Starosta Jerzy Żmijewski, 6 marca 2017 r. będzie uczestniczyć w nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu Związku w celu przedyskutowania roli powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych. 

W trakcie obrad plenarnych uczestnicy zgromadzenia wypracują stanowiska, między innymi, w sprawach: dochodów jednostek samorządu terytorialnego, roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, systemu ochrony zdrowia, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czy roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

Posiedzenie odbędzie się w Częstochowie.

Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Powstał w 1999 r. z woli samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów. Skupia już 308 powiatów i miast na prawach powiatów. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie). Powiat skarżyski jest członkiem ZPP od początku jego istnienia. 

DSC 1292

foto: archiwum Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej - obrady Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

ZPP logo