Ponad 888 tys. złotych pozyskał powiat skarżyski na realizację projektu pn. "Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim". Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w Starachowicach, 23 lutego br. Umowę pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego a powiatem skarżyskim podpisali marszałek Adam Jarubas, dyrektor PCPR Paweł Perkowski i skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska. Jak zaznacza wicestarosta Artur Berus projekt ten jest kolejną formą propagowania idei rodzinnej pieczy zastępczej wśród społeczności powiatu skarżyskiego.

Celem projektu przygotowanego przez PCPR w Skarżysku-Kamiennej pn. "Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim" jest zwiększenie w 2017 r. dostępu do usług wsparcia rodziny dla 32 rodzin zastępczych z powiatu skarżyskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów, zajęć dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo specjalistyczne.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej Paweł Perkowski - w ramach działań projektowych realizowane będą treningi kompetencji rodzicielskich dla rodziców zastępczych, trening zastępowania agresji dla wychowanków, terapia taktylna dla dzieci czy superwizja indywidualna dla członków rodzin zastępczych. Ponadto zostanie uruchomiony w powiecie Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w ramach którego uczestnicy uzyskają dostęp do takich form pomocy jak:

  • poradnictwo prawne,
  • specjalistyczne wsparcie dla dzieci (logopeda, neurologopeda, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, profilaktyk uzależnień, terapeuta integracji sensorycznej – zależnie od zdiagnozowanych potrzeb),
  • grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.

Wartość całego projektu wynosi 960 826, 21 zł. Kwota 888 764,24 zł stanowi dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wkład własny powiatu wynosi 72 061,97 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej od lat propaguje, poprzez różne formy działalności, ideę rodzinnej pieczy zastępczej. Ten projekt także skierowany jest do rodzin zastępczych. Nasza placówka jest mocno zaangażowana w działania na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznego środowiska, w którym mogą prawidłowo się rozwijać i dorastać, a także wspierania pozytywnego rodzicielstwa. Cieszę się z pozyskanych środków, które pozwolą PCPR w Skarżysku-Kamiennej jeszcze skuteczniej działać w kierunku umacniania pozycji dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie w powiecie skarżyskim jest 108 rodzin zastępczych, w których przebywa 151 dzieci, najwięcej w rodzinach zastępczych niezawodowych i spokrewnionych - mówi wicestarosta Artur Berus.

Warto podkreślić, że rodzinna piecza zastępcza stanowi jedną z form zapewnienia opieki i wychowania dziecka, które nie może dorastać w rodzinie naturalnej. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują następujące typy rodzinnych form pieczy zastępczej:

  • Rodzina zastępcza spokrewniona, którą mogą tworzyć dziadkowie lub rodzeństwo dziecka - obecnie w powiecie skarżyskim jest 74 takich rodzin i umieszczonych jest w nich 96 dzieci.
  • Rodzina  zastępcza   niezawodowa,  którą  mogą  stanowić  osoby  niespokrewnione z dzieckiem, a także krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka - obecnie w powiecie skarżyskim jest 29 takich rodzin i umieszczonych jest w nich 39 dzieci.
  • Rodzina   zastępcza   zawodowa,   czyli   rodzina   zawodowo   zajmująca   się  opieką i wychowaniem umieszczonych w niej dzieci - obecnie w powiecie skarżyskim są 2 takie rodziny (w tym o charakterze pogotowia rodzinnego), w których przebywa łącznie 7 dzieci.
  • Rodzinny dom dziecka, którego funkcjonowanie jest bardzo podobne do działalności zawodowej rodziny zastępczej, z tą różnicą, że w rodzinnym domu dziecka może przebywać do 8 dzieci, przy czym w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczonych może być tylko 3 dzieci - obecnie w powiecie skarżyskim jest jeden taki dom i umieszczonych jest w nim 9 dzieci.

Informacje o szczegółach utworzenia rodziny zastępczej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Plac Floriański 1 (PARTER).

DSC 2113DSC 2106DSC 2104DSC 2112DSC 2114DSC 2115