Dziś, 15 lutego, pod przewodnictwem starosty Jerzego Żmijewskiego obradował Zarząd Powiatu Skarżyskiego. Podczas posiedzenia, zarząd pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022. Program ten ma pomóc, w najefektywniejszy sposób, rozwiązywać kluczowe problemy gminy w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej.

Zarząd pozytywnie ustosunkował się także do prośby Fundacji Św. Marcina Patria et Misericordia dotyczącej przekazania prowadzenia Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie Fundacji, jako organowi prowadzącemu. Decyzja zarządu podyktowana jest planami Fundacji, która zamierza w przekazanej suchedniowskiej szkole rozwijać działalność edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego.  

Zarząd powiatu wyraził również zgodę na podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej a Stowarzyszeniem Towarzystwo "Impuls" oraz na włączenie się urzędu w realizację dwóch projektów:

  • "Z turystyką za Pan brat" - czyli upowszechnianie turystyki aktywnej w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację marszobiegów - wiosennego i letniego
  • "Powiatowy Rajd Rowerowy - jednośladem poznajemy region".

Decyzja ta umożliwia ubieganie się o środki finansowe na realizację tych projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa "Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży".

Zarząd przyjął także zaproszenie do współorganizacji dwóch cyklicznych imprez "Mini Euro" oraz "Piknik Euro" odbywających się w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych i przeznaczył na ten cel kwotę 400 zł.