Projekt Powiatu Skarżyskiego, pn. "Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi", decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, znalazł się na trzeciej pozycji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oznacza to, że powiat otrzyma, z RPO WŚ, dofinansowanie w kwocie 4 287 095,75 zł na utworzenie Domu Pomocy Społecznej wraz z mieszkaniami chronionymi w budynku przy ul Ekonomii 7.

- Szacowana wartość całego zadania wynosi 5 098 587,94 zł. Natomiast utworzenie, w ramach projektu, między innymi, mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, to nowa forma pomocy społecznej, którą proponuje samorząd powiatu skarżyskiego - mówi starosta Jerzy Żmijewski.

Przypomnijmy: Zgodnie z założeniami projektu budynek przy ul Ekonomii 7 zostanie przebudowany w celu adaptacji i przystosowania go do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Nowo utworzona placówka ma być przede wszystkim nowoczesna pod względem rozwiązań techniczno – budowlanych i pozbawiona barier architektonicznych. Oferować będzie 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego.  

W ramach oferty krótkoterminowego pobytu, placówka będzie zapewniać pensjonariuszom komfortowy i bezpieczny pobyt z całodobową opieką pielęgniarską i pielęgnacyjną.

W ramach pobytu długoterminowego, placówka zapewniać będzie wysokiej jakości usługę w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu). Sposób świadczenia usług dostosowany będzie do stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w placówce. 

Realizacja projektu rozpocznie się już w tym roku.  

DSC 2363

foto arch.