W środę (8.02) pod przewodnictwem starosty Jerzego Żmijewskiego obradował Zarząd Powiatu Skarżyskiego. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę zarządu w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Ponadto pozytywnie zaopiniowano 8 uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

  • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na rok 2017,
  • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego,
  • wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
  • wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,
  • udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

które przekazano do dalszego procedowania Komisjom Rady Powiatu. Uchwały te będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

W dalszej części posiedzenia zarząd przyjął do wiadomości informację z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020, wskazując na zasadność zaangażowania środków na realizowane zadania w ramach tego programu, wśród których są między innymi staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, stypendia z tytułu podjęcia nauki, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, czy dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia.

zarząd głosowanie

foto: archiwum Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej