logo-dpp-intro

logo-dpp

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 2 stycznia 2017r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Dwa  punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:

Punkt w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  – pl. Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 530 55
Porad będzie udzielać przemiennie 2  adwokatów  i  2 radców prawnych

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

poniedziałek od godz.  7.45  do  11.45
wtorek od godz. 14.00  do 18.00
środa od godz.   12.30 do  16.30
czwartek od godz.  12.00 do 16.00
piątek od godz. 7.45  do  11.45

Punkt w Powiatowy Urzędzie Pracy – ul.1 Maja 105  26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00
Porad będzie udzielać przemiennie 2  adwokatów  i  2 radców prawnych

poniedziałek od godz.  8.30  do  12.30
wtorek od godz. 15.00  do 19.00
środa od godz. 8.00 do  12.00
czwartek od godz. 14.00 do 18.00
piątek od godz. 7.45 do  11.45


Jeden  punkt  prowadzony  będzie  przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach.

Pomoc prawna świadczona będzie na terenie gminy Suchedniów w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy. ul Bodzentyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41 24-43 -094 
Porad będzie udzielać radca prawny oraz magister prawa.


Punkt będzie czynny w  każdy:
 Poniedziałek:   godz. 9.00 – 13.00   
 Wtorek:  godz. 13.00 – 17.00 
 Środa: godz.  9.00 – 13.00,    
 Czwartek: godz. 12.00 – 16.00
 Piątek: godz.  10.00 – 14.00


Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r  o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty, kobietom w ciąży (od 1 stycznia 2017 r.).

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r

 
 

skarzyski-powiat-z-widokiem