Radni powiatu skarżyskiego, mając na względzie dobro mieszkańców powiatu, podczas październikowej sesji, większością głosów wyrazili zgodę na pokrycie z budżetu powiatu skarżyskiego straty finansowej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej za 2015 r. w wysokości 827.058,51 zł. Kwota ta zostanie przekazana szpitalowi w dwóch ratach - 500 tys. zł do końca grudnia br. i 327.058,51 zł do końca marca 2017 r.

Obowiązek częściowego pokrycia straty finansowej szpitala za 2015 r. przez samorząd powiatowy wynika z przepisów ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nimi jeśli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez SPZOZ we własnym zakresie, tj. z funduszu zakładu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, wówczas podmiot tworzący czyli w tym przypadku powiat w terminie dziewięć miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego zobowiązany jest do pokrycia straty w wysokości jaka nie może być pokryta przez zakład, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji.

Należy dodać, że od blisko pół roku Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej wdraża działania naprawcze, nakreślone w programie restrukturyzacyjnym opracowanym przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o., a następnie zatwierdzone przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Pomimo to, sytuacja finansowa tej placówki jest wciąż bardzo trudna. Pomoc podmiotu tworzącego, czyli powiatu skarżyskiego jest więc niezbędna, by szpital mógł dalej leczyć mieszkańców powiatu skarżyskiego. Stąd też decyzja radnych o pokryciu straty finansowej placówki.

W trakcie sesji dobrą widomość dla skarżyskiego szpitala powiatowego przekazał także wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński. Poinformował, iż Rada Gminy w Łącznej jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu placówce pomocy finansowej. 

OP3B2999DSC 7778DSC 7708DSC 7751