Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, iż 30 sierpnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1. odbędzie się XXIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.


Projekt porządku obrad przewiduje między innymi: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
  3. zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  4. zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
  5. wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 4016