Trwa rozbudowa mostu na ul. Żeromskiego w Suchedniowie. Prace rozpoczęły się w czerwcu br. Most jest przebudowywany od podstaw.  Już odtworzono jego konstrukcję - wykonano zbrojenie płyty pomostu i zalano je betonem, wykonano także płytę pomostu, kapy chodnikowe, ułożono krawężniki kamienne. Trwają prace przy wykonaniu barieroporęczy, płyt wyjściowych oraz przygotowywany jest teren pod wykonanie kładki dla pieszych. Mimo remontu droga jest przejezdna. Ruch pojazdów na ul. Żeromskiego odbywa się wykonanym na czas rozbudowy objazdem.

We wtorek, 9 sierpnia  władze samorządów powiatowego - starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, gminy Suchedniów - burmistrz Cezary Błach i wiceburmistrz Dariusza Miernika oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych na czele z dyrektorem Markiem Czyżem odwiedzili teren inwestycji realizowanej przez powiat skarżyski w celu zapoznania się z postępem przebiegających tam prac remontowych.

Jak mówi Marek Czyż dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - obecnie w ramach zadania wykonano już 1/3 planowanych prac.

Koszt inwestycji, którą wykonuje kielecka firma FART Sp. z o.o. wynosi ponad 367 tys. zł.  Rozbudowa mostu w Suchedniowie finansowana jest z budżetu powiatu skarżyskiego przy udziale gminy Suchedniów, która przeznaczy na ten cel 20 tys. zł oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości prawie 293 tys. zł.

- W związku z tym, że dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej może wynosić do 50% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu robót poprzez zwiększenie długości dojazdów do mostu. Już zostały rozpoczęte procedury mające na celu rozszerzenie zakresu robót wykonawcy zgodnie z warunkami umowy. Podpisanie umowy w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu akceptacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - informuje dyrektor ZDP Marek Czyż..   

Przypomnijmy: zadanie "Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" obejmie wycinkę drzew oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym, odmulenie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie balustrad, rozebranie nawierzchni na istniejącym moście, rozebranie umocnienia stożków nasypowych, rozebranie gzymsów, kap chodnikowych, częściowe skucie płyty pomostu i skrzydełek, odbudowę skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych wraz z ławą kotwioną do korpusu przyczółków, wykonanie płyty nadbetonu, wykonanie izolacji, wykonanie podbudowy na dojazdach w zakresie rozkopu, osadzenie krawężników i kotew talerzowych na moście, wykonanie kap chodnikowych pod balustrady na moście, wykonanie nawierzchni na moście i w zakresie rozkopu, montaż barieroporęczy oraz barier drogowych, wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych, wykonanie umocnienia stożków nasypowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, iniekcję zarysowań, uzupełnienie ubytków. Ponadto wykonane zostaną roboty w zakresie budowy kładki dla pieszych.

DSC 5364DSC 5357DSC 4597DSC 4608DSC 4610DSC 4613DSC 4615DSC 5341DSC 5348DSC 5350DSC 5369DSC 5383DSC 5352DSC 5351DSC 5365DSC 5376DSC 5344DSC 5390DSC 5394DSC 5395