Michał Jędrys- Starosta Skarżyski 21 marca zaprosił do siedziby Starostwa Powiatowego Włodarzy gmin powiatu skarżyskiego: Romana Wojcieszka - Prezydenta Miasta Skrażyska-Kamiennej, Mariusza Walachnię-Wójta Gminy Bliżyn, Tadeusza Bałchanowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Zdzisława Woźniaka-Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Romualda Kowalińskiego -Wójta Gminy Łączna, a także Komendanta Komendy Powiatowej Policji -Wojciecha Przeździka, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – Sylwestra Hamerę, Komendanta Straży Miejskiej - Ryszarda Radomskiego. Na spotkaniu obecni byli także wszyscy dzielnicowi  Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej.

Starosta Skarżyski poinformował, że od 22 marca 2012 r. rusza na terenie powiatu skarżyskiego wewnętrzna sieć łączności komórkowej, której celem jest stworzenie organizacyjnych i technicznych warunków do zapewnienia monitorowania zagrożeń oraz udzielenia bezzwłocznej pomocy mieszkańcom powiatu skarżyskiego. Inicjatywa Starosty została podjęta, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i ułatwić mieszkańców kontakt z dzielnicowymi.

Wewnętrzna sieć łączności obejmuje swym zasięgiem dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji, oficera dyżurnego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownika Starostwa Powiatowego.

W dniu 22 marca 2012 r. każdemu dzielnicowemu imiennie zostanie przyporządkowany nr telefonu komórkowego tak, aby mieszkańcy mogli bezpośrednio zwracać się o pomoc do przypisanego do swojej dzielnicy funkcjonariusza.

Dzielnicowi, jako osoby bezpośrednio poinformowane o zagrożeniach będą mogli natychmiast reagować zawiadamiając oficera operacyjnego KPP, a ten po dokonaniu analizy sytuacji będzie miał możliwość zaalarmowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP, a także Starosty Skarżyskiego, co w efekcie przyśpieszy reakcje odpowiednich służb i poprawi sprawność działania.

Wykaz telefonów znajduje się na stronie Komendy Powiatowej Policji w zakładce „Twój dzielnicowy” oraz na stronie Powiatu Skarżyskiego www.skarżysko.powiat.pl w specjalnie utworzonej do tego celu zakładce pod tożsamą nazwą „Twój dzielnicowy”