Wniosek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków - Rędocin - granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m. Rędocin, na odcinku od km 2+850,00 - 5+000,00 - dł. 2150,00 mb" w gminie Bliżyn złożony przez powiat skarżyski znalazł się na liście rankingowej o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 63.63%, a warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie  min. 9 punktów. Powiat skarżyski uzyskał punktów 12 - informuje Anna Leżańska członek zarządu powiatu.   

Uchwałę, w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podjął, w dniu 11 maja 2016 r., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie realizowane będzie przez powiat skarżyski w dwóch etapach. Pierwszy etap na odcinku od km 2+850,00 - 4+091,51 w roku 2016, drugi - na odcinku od km 4+091,51 - 5+000,00 w  2017 r. Oba etapy obejmą rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, nawierzchni, frezowanie nawierzchni, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni, przebudowę przepustu skrzynkowego 80 x 80 cm, wykonanie podbudowy z MCE, wykonanie warstw asfaltowych, poprawę odwodnienia, wykonanie zjazdów, wykonanie poboczy, plantowanie i humusowanie skarp, oraz wykonanie oznakowania.

DSC 1518