Przewodnicząca rady powiatu skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 30 marca 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego W Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIX w kadencji sesja rady powiatu skarżyskiego

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

  1. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015,
  2. sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015,
  3. informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2015 roku,
  4. informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2015.

9. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” za rok 2015.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. emisji obligacji powiatu skarżyskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,
  3. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
  4. określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

13. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności w roku 2015.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0276