Radni powiatu skarżyskiego podczas ostatniej sesji (25.11.2015 r.) przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016". 

Program ten określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie, ustanawia sposoby realizacji programu oraz okres jego trwania. Określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert.

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w lokalnym środowisku poprzez podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania rozwoju lokalnego, budowania partnerstwa, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Zgodnie z założeniami programu współpraca powiatu skarżyskiego i organizacji pozarządowych może odbywać się w dwóch formach - finansowej i pozafinansowej.

Współpraca w formie finansowej obejmie przyznawanie środków publicznych poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert, dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z PFRON- u oraz współpfinansowanie z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na tę formę współpracy powiat planuje przeznaczyć łącznie kwotę 50 tys. zł, która została zapisana w projekcie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2016. Ostateczną wysokość środków finansowych na realizację programu określi uchwała budżetowa na 2016 r., którą podejmie rada powiatu  

Natomiast forma pozafinansowa współdziałania dotyczyć będzie wszelkiej pomocy powiatu mającej na względzie partnerską współpracę, promocję działalności organizacji pozarządowych oraz ich rozwój.

Program współpracy dostępny jest na stronie internetowej powiatu skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl (w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi)

Uchwała obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r. 

DSC 7060DSC 7021DSC 7022DSC 7023DSC 7025DSC 7026DSC 7028DSC 7029DSC 7031DSC 7034DSC 7035DSC 7036DSC 7037DSC 7038DSC 7041DSC 7049DSC 7051DSC 7058DSC 7059DSC 7113DSC 7115DSC 7118DSC 7119DSC 7123DSC 7127DSC 7128DSC 7131DSC 7132DSC 7133DSC 7135DSC 7137DSC 7139DSC 7141DSC 7143DSC 7146DSC 7150DSC 7151DSC 7152DSC 7155DSC 7157DSC 7159DSC 7161DSC 7164DSC 7166DSC 7172DSC 7174DSC 7175DSC 7176DSC 7187DSC 7178DSC 7179DSC 7185