Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska  zaprasza na XIII w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 28 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.
 

OP3B9097.MOV snapshot 00.03 2015.09.22 11.24.58

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X, XI, XII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku. 9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski. 10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie skarżyskim.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bliżyn,
  4. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Suchedniów,
  5. upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  6. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
  8. wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  9. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023,
  10. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.