28/08/2015    S166    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

 

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi w zakresie transportu drogowego

2015/S 166-302377

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenia nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
Osoba do kontaktów: Barbara Dygas
26-110 Skarżysko-Kamienna
POLSKA
Tel.: +48 413953000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 412524001

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.skarzysko.powiat.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: organ władzy lokalnej – organizator publicznego transportu zbiorowego

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu skarżyskiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego

Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach pasażerskich.

Kod NUTS PL33

II.1.3)Krótki opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przewozy na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu skarżyskiego. Transport autobusowy w powiatowych przewozach pasażerskich (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin, nie wykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, w przypadku zawarcia porozumienia lub utworzenia związku powiatów). W przypadku zawarcia porozumień z sąsiadującymi powiatami mogą zostać utworzone linie komunikacyjne wybiegające poza teren powiatu skarżyskiego. Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U 2015 r. poz. 113 ze zm.).

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Obecnie nie jest znana przewidywana wartość ani zakres podwykonawstwa.

II.2)Ilość i/lub wartość usług:

II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny:

IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.10.2016

IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

1. Czas trwania zamówienia (36 miesięcy), wskazany w pkt II.3 ogłoszenia jest okresem planowanym i może ulec zmianie.
2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wskazany w pkt IV.3 3 ogłoszenia jest terminem planowanym i może ulec zmianie.

VI.2)Procedury odwoławcze

VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.2.2)Składanie odwołań

VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.8.2015