Zarząd Powiatu Skarżyskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Jedenastu radnych było „za”, siedmiu wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Głównym punktem obrad X sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się 24 czerwca 2015 r. było podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 przedstawił radnym starosta Jerzy Żmijewski.

Wykonanie budżetu wyniosło:

  • dochody -   93.483.553,26 zł – 98,45% planu
  • wydatki -  97.904.054,61 zł – 96,17% planu
  • deficyt  - 4.420.501,35 zł przy planie 6.853.952zł
  • przychody  - 6.005.311,07 zł

Budżet zamknął się deficytem, który w całości został pokryty z tzw. „wolnych środków” rozumianych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany na ten rok kredyt nie został uruchomiony. Dług Powiatu w 2014 roku nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, nie zwiększył się, ale i nie uległ zmniejszeniu, bowiem spłaty rat kredytu zostały odroczone do 2017 roku. Dług powiatu wynosi 43.646.533zł i wynika z zaciągnięcia kredytów w latach 2010-2013 - poinformował starosta Jerzy Żmijewski .

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 84.518.347,46 zł tj 98,97 proc. a dochody majątkowe w kwocie 8.965.205,80 zł tj 93,84 proc. planu. Największą pozycję w dochodach stanowią subwencje w kwocie 50.327.089 zł, z czego kwota 41.666.851 zł stanowi część oświatową subwencji. Starosta Jerzy Żmijewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że zauważalny jest duży spadek części oświatowej subwencji w stosunku do 2013 roku, bo o 3.128.181 zł. Spowodowane jest to zmniejszeniem się liczby uczniów w placówkach oświatowych - wyjaśnił starosta. Drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu powiatu w 2014 r. stanowiły dotacje, które zostały wykonane na kwotę 18.625.075,56 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 80.816.473,85 zł. Trzeba zaznaczyć, że w związku z realizacją zadań największe wydatki ponoszone są na oświatę i wychowanie ponad 34 mln. zł (35,53 proc wydatków ogółem), znaczne na transport i łączność ponad 13 mln. zł (13,64 proc), natomiast porównywalne - na edukacyjną opiekę wychowawczą niecałe 8 mln. zł (8,02 proc) oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 7 mln. zł (7,16 proc).

Natomiast biorąc pod uwagę wydatki według podziału na ustawowo określone grupy - największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i ich pochodne, bo 54.858.453,48 zł, z czego ponad 62 proc. to wynagrodzenia w oświacie. Zaś na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 według ustawowego podziału wydatkowano łącznie 17.087.580,76 zł. Na podobnym poziomie kształtują się wydatki statutowe 17.178.461,49 zł. Na znacznie niższym poziomie natomiast wydatki w grupach:

  • dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.064.844,57 zł
  • wydatki na programy unijne – 2.422.737,30 zł
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.632.788,60 zł
  • obsługa długu – 1.659.188,41 zł

Warto podkreślić, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Pozytywne stanowisko Komisji Rewizyjnej z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. udzielone Zarządowi Powiatu Skarżyskiego przedstawił przewodniczący komisji radny Grzegorz Małkus. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

DSC 1267DSC 1271

DSC 1203DSC 1204

DSC 1177DSC 1178DSC 1179

DSC 1182DSC 1186DSC 1192DSC 1193DSC 1194DSC 1195

DSC 1201

DSC 1205DSC 1206DSC 1207DSC 1208

DSC 1240

DSC 1215

DSC 1210DSC 1212DSC 1213

DSC 1226DSC 1230DSC 1236DSC 1243DSC 1244DSC 1245DSC 1252DSC 1253DSC 1262DSC 1274

DSC 1279

DSC 1254