Przewodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska zaprasza na VI w kadencji sesję rady powiatu skarżyskiego, która odbędzie się 25 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20.

Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.

9. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2015-2030,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

   3) powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 5233