Przewodnicząca rady powiatu skarżyskiego Bożena Bętkowska zaprasza na V w kadencji sesję rady powiatu skarżyskiego, która odbędzie się 5 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020.

9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2014,

2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2014.

10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” w roku 2014.

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,

2) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

3) zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

4) zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4,

5) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok,

6) zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.