Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację o dysponowaniu w 2015 roku środkami finansowymi w wysokości 13.374,4 tys. zł.

W ramach przyznanego limitu Urząd realizować będzie w roku bieżącym programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowane z niżej wskazanych źródeł:

    6.358.200 zł w ramach algorytmu
    4.488.500 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
    2.527.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 29.12.2014r. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała podział środków finansowych w 2015 roku na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Szczegółowy podział środków przedstawia tabela – zobacz tutaj120.84 KB

Nadmieniamy, iż w roku bieżącym w ramach posiadanego limitu kierując się zasadą celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydatkowania środków publicznych ustala się następujące kwoty refundacji/dofinansowania:

Aktywne formy                             Kwota refundacji/dofinansowanie
1. 2.

Prace interwencyjne
                                            

 

750 zł+FUS (refundacja co miesiąc)
1 500 zł+FUS (refundacja co drugi miesiąc)

Roboty publiczne, skierowane w szczególności do osób:

- korzystających z pomocy MOPS, GOPS
- dłużnicy alimentacyjni

1 200 zł+FUS (refundacja co miesiąc)

1 700 zł+FUS (dla umów zawierających deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy finansowanych w szczególności z Rezerwy Ministra - refundacja co miesiąc)

Środki na działalność dla bezrobotnego

20 000 zł

Środki na założenie spółdzielni socjalnej

14 000 zł

Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

11 000 zł

Refundacja dla pracodawców

20 000 zł

Prace społecznie użyteczne

60% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

100% zasiłku dla bezrobotnych

Zatrudnienie wspierane

100% zasiłku przez okres 3 pierwszych miesięcy
80% zasiłku przez okres 3 kolejnych miesięcy
60% zasiłku przez okres 6 następnych miesięcy

Bon stażowy

badania lekarskie:
- max. 100 zł
koszty dojazdu:
- 82 zł w granicach miasta
- 100 zł poza granicami miasta
Termin ważności bonu: 14 dni

Bon szkoleniowy

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia
Termin ważności bonu: 30 dni

Bon zatrudnieniowy

100% zasiłku
Termin ważności bonu: 14 dni

Bon na zasiedlenie

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia

Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społęczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

875 zł/m-c

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

875 zł/m-c

Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy

10 500 zł

Świadczenie aktywizacyjne

50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 12 miesięcznego okresu zatrudnienia

30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 18 miesięcznego okresu zatrudnienia

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta, którego zadaniem jest wskazanie do aktywizacji bezrobotnego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy przy osiągnięciu najkorzystniejszej efektywności zatrudnieniowej.

Każdorazowo o programach finansowanych z Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra, EFS, PFRON Urząd Pracy powiadamiał będzie odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej oraz w tablicach ogłoszeń Urzędu.

Informujemy ponadto, iż od 01.01.2015 roku wprowadzono nowe kryteria oraz druki wniosków w ramach poszczególnych form aktywizacji, które dostępne są na stronie PUP w Skarżysku-Kamiennej.