Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza do udziału w Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o puchar Starosty Skarżyskiego, który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2015 r. na terenie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

Poniżej przedstawiamy regulamin uczestnictwa w rozgrywkach.

 

 

Regulamin

 

Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
o puchar Starosty Skarżyskiego”

 

 

1. Cele:

- popularyzacja piłki siatkowej.

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

- popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

2. Organizator:

- Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

3. Termin i miejsce:

- 10.01.2015 r. - hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego
w Skarżysku-Kamiennej.

- rozpoczęcie turnieju - godz. 9:00.

- losowanie kolejności rozgrywek - 10.01.2015 r. o godzinie 8:45.

4. Uczestnictwo:

- prawo startu mają zorganizowane drużyny żeńskie i męskie (drużyna może liczyć max. 8 zawodników).

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do przedstawiciela organizatora do dnia 09 stycznia 2015 roku do godziny 12.00.

- uczestnikiem turnieju mogą być osoby pełnoletnie, organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. Drużyny, w których występują osoby niepełnoletnie, muszą posiadać podczas turnieju opiekuna pełnoletniego, który weźmie odpowiedzialność i skompletuje oświadczenia prawnych opiekunów uczestników niepełnoletnich danej drużyny.

5. Zgłoszenia:

- zgłoszenia drużyny należy dokonać telefonicznie pod numerem: 604 633 135. Zgłoszenie musi zawierać liczbę zawodników występujących w barwach danej drużyny. Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu.

- do turnieju dopuszcza się maksymalnie 5 drużyn żeńskich i 5 drużyn męskich (decyduje kolejność zgłoszeń).

6. Sposób przeprowadzenia turnieju:

- organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie, na podstawie którego ustalona zostanie kolejność rozgrywanych meczów.

- w grupach zespoły rywalizują systemem „każdy z każdym”.

- rozgrywane będą 2 sety do 21 pkt.

7. Klasyfikacja:

- w wypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”.

- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodnik.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

9. Nagrody:

- drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma puchar Starosty Skarżyskiego, natomiast wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają słodkie upominki.

10. Zasady finansowania:

- koszty organizacyjne turnieju pokrywa organizator.

- koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają zainteresowane drużyny.

11. Przepisy gry:

- spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami
i uzupełnieniami.

- każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych przerw
w setach).

- przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.

- w trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.

- zawodnik podczas turnieju może wystąpić tylko w drużynie, w której został zgłoszony
do turnieju, w przypadku odpadnięcia drużyny – nie ma możliwości zasilenia innego zespołu uczestniczącego w dalszych grach.

12. Postanowienia końcowe:

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

- na terenie parkietu boiska obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe).

- kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.

- mecze rozgrywane są z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

- na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

- w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie
lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.

- sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.

- niniejszy regulamin zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn.

- kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie
z niniejszym regulaminem.

- za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.

- do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

 

Raz jeszcze zapraszamy i czekamy na zgłoszenia drużyn!