Starosta Skarżyski Michał Jędrys zaprasza do wzięcia udziału w prezentacjach podmiotów ekonomii społecznej, które odbędą się 11 maja 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury pod hasłem; "Horyzonty ekonomii społecznej powiedz o nas innym". Prezentacje rozpoczną się o godz. 10.00. Zapraszamy

PLAKAT Horyzonty ES wydruk kopia

Słownik pojęć:
Przedsiębiorstwo społeczne
Przedsiębiorstwo społeczne (zwane też czasem przedsiębiorstwem ekonomii społecznej, PES) (1) forma aktywności społeczno-gospodarczej. PES może być organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna czy spółka handlowa, która nie jest nastawiona na zysk. Najbardziej popularna i często stosowana w odniesieniu do przedsiębiorstwa społecznego jest definicja europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i kryteria ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria ekonomiczne:
prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
istnienie (choćby nielicznego) płatnego personelu.

Kryteria społeczne:
wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
możliwie wspólnotowy charakter działania;
ograniczona dystrybucja zysków.

Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.
Przedsiębiorstwo społeczne jako termin prawny proponuje wprowadzić projektodawca Ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Więcej na temat czym jest ekonomia społeczna czytaj tutaj: ekonomia społeczna