Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XLVII Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 12 marca 2014 roku o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.

DSC 7964

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia.
7.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.
9.    Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.

10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030,
2)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
3)   określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku,
4)   zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
5)  zmiany uchwały Nr 183/XXIII/2001 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2001 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej, Ogólnej, Sokolej stanowiących własność powiatu skarżyskiego prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
6)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,
7)   wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

11.  Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2013 rok.
12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
13.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2013 rok oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
14.  Sprawozdania z działalności Komisji Rady w roku 2013.
15.  Informacja z realizacji planu pracy Rady za 2013 rok.