Starosta skarżyski Michał Jędrys jest jednym z sześciu sygnatariuszy porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną”. Inicjatywa, którą poparli starostowie i prezydenci z Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic ma służyć utworzeniu obszaru funkcjonalnego, dzięki któremu łatwiej będzie o środki unijne na wspólne inwestycje z nowej perspektywy finansowej.

Głównym celem zawartego wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim porozumienia jest współpraca sześciu samorządów z północnej części województwa świętokrzyskiego na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów, rozwiązywania problemów i rozwoju gospodarczego powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego poprzez utworzenie obszaru funkcjonalnego o charakterze subregionu „Trójmiasto nad Kamienną” i umieszczenie go w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Porozumienie, które podpisali starostowie i prezydenci z Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic ma ułatwić pozyskiwanie funduszy europejskich z nowego okresu programowania na wspólne przedsięwzięcia, które zostaną określone i przewidziane do realizacji w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na wczorajszym spotkaniu ustalono, że w najbliższym czasie zostanie zarejestrowane Stowarzyszenie „Trójmiasto nad Kamienną” oraz powołany zespół do opracowania strategii ZIT. W dokumencie po wspólnych ustaleniach znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ważne dla całego obszaru funkcjonalnego. Do takich inwestycji inicjatorzy porozumienia zaliczają m.in. przebudowę drogi krajowej nr 42 i nr 9.

Związki samorządów w ramach ZIT zgodnie z ministerialnymi wytycznymi będą mogły ubiegać się o fundusze unijne przede wszystkim na: rozwój zrównoważonego transportu, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny – np. budowa systemów „parkuj i jedź” oraz parkingów i ścieżek rowerowych, rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i wspieranie efektywności energetycznej.

Jak zaznaczył starosta Michał Jędrys porozumienie sześciu samorządów to ważna i potrzebna inicjatywa, która otwiera drogę do pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje będące motorem rozwoju gospodarczego północnej części województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu skarżyskiego.

DSC 9289DSC 9298DSC 9304DSC 9306DSC 9307
DSC 9287DSC 9312