Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XLV w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 22 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.

DSC 7964

Projekt porządku obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wolne wnioski i oświadczenia.
7.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8.  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030.
1)  przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030 wraz z autopoprawkami,
2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030
3)  dyskusja
4)  podjęcie uchwały.

9.  Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2014:
1)  przedstawienie projektu budżetu na rok 2014 wraz z autopoprawkami,
2)  opinie komisji rady powiatu,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu powiatu skarżyskiego na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie budżetu,
4)  dyskusja,
5)  podjęcie uchwały.

10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)  ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok,
2)  zmiany Uchwały nr 12/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z 15 grudnia 2010 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia zakresu ich działania oraz składu osobowego,
3)  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2014 rok,
4)  rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
13.  Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.