Aktywne wspieranie osób bezrobotnych, poprawa infrastruktury drogowej oraz sportowej w szkołach ponadgimnazjalnych, pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, i utworzenie nowej jednostki służacej rozwojowi edukacji - to tylko niektóre z szeregu działań podejmowanych w minionym roku przez władze powiatu skarżyskiego. Warto też wspomnieć o ciekawych przedsięwzięciach promocyjnych, które przyniosły pozytywny rozgłos powiatowi skarżyskiemu. Jednym z nich były warsztaty gospel.
- To był kolejny rok intensywnej pracy. Tak, jak w latach poprzednich poprawa standardów życia mieszkańców i atrakcyjności powiatu skarżyskiego w wielu sferach, nie tylko infrastruktury była celem, który motywował cały zarząd powiatu do wytężonej pracy. Najważniejsze przedsięwzięcia samorządu powiatu skarżyskiego w roku 2013 zebraliśmy w poniższym podsumowaniu  - mówi starosta Michał Jędrys.

STYCZEŃ

Środki na aktywizację bezrobotnych
Więcej pieniędzy na staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy – to były najważniejsze priorytety w działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej wyznaczone na 2013 r. i omówione na konferencji prasowej przez starostę Michała Jędrysa i dyrektora PUP Romana Bialka.

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu urząd przeznaczył środki pochodzące z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na początku stycznia kwota jaką w sumie na ten cel dysponował urząd wynosiła ponad 12 mln zł. W ciągu roku zwiększyła się o dodatkowe kilka milionów. W minionym roku po raz pierwszy o wsparcie finansowe z PUP mogły ubiegać się osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej. Na ten cel na początku roku urząd przeznaczył 280 tys. zł ze środków Funduszu Pracy.

Ze wstępnych szacunków wynikało, że dzięki środkom z  Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego  w roku 2013 urząd pomoże ponad 1 500 osób bezrobotnych z powiatu skarżyskiego.

W marcu Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał ostateczną decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu w roku 2013. I tak ponad 12 mln zł otrzymano na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zaś ponad 1 mln zł na finansowanie innych zadań fakultatywnych. Pieniądze otrzymane na aktywizację zawodową oraz łagodzenie skutków bezrobocia zostały zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przeznaczone głównie na staże, prace interwencyjne oraz dla osób chcących otworzyć własną działalność.

DSC PUPDSC 7222 PUP

Siedziba dla Powiatowej Rady Kombatantów
Zarząd Powiatu postanowił bezpłatnie udostępnić organizacjom tworzącym Powiatową Radę Kombatantów lokal znajdujący się w budynku przy ul. Sikorskiego 20.

Przypomnijmy. Z inicjatywy starosty Michała Jędrysa została powołana Powiatowa Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych i Weteranów Wojska Polskiego. Radę tworzą przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich i osób represjonowanych działających na terenie powiatu skarżyskiego. Aby zapewnić członkom Rady warunki do prowadzenia działalności i organizowania spotkań środowisk kombatanckich Zarząd Powiatu postanowił udostępnić nieodpłatnie lokal znajdujący się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 z możliwością wykorzystywania go przez poszczególne organizacje wchodzące w skład Rady.

Jak mówi starosta Michał Jędrys kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych. Taka była też intencja Zarządu Powiatu, kiedy podejmował decyzję o przekazaniu nieodpłatnie lokalu na potrzeby środowiska kombatanckiego.

Kom 1

LUTY


Informatyzacja w Szpitalu Powiatowym rozpoczęta
Od wprowadzenia elektronicznej identyfikacji pacjentów Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął informatyzację. Pełne wdrożenie elektronicznego systemu zakończy się w roku 2014, ale już wiadomo, że korzyści płynące z informatyzacji placówki będą ogromne. Szybsza i łatwiejsza będzie przede wszystkim obsługa pacjentów.

Cały proces związany z uruchomieniem systemu informatycznego potrwa ok. 1,5 roku. W tym czasie zainstalowany zostanie system obejmujący 20 modułów do obsługi zarówno części administracyjno-księgowej, jak również medycznej szpitala. I tak elektroniczny system w szpitalu będzie zarządzał dystrybucją leków, transportem medycznym, obsługą pracowni diagnostycznych i laboratorium. Możliwa będzie także elektroniczna wymiana dokumentacji z NFZ.  Zdaniem dyrektora placówki Andrzeja Jarzębowskiego zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych gwarantuje poprawę jakości usług medycznych, ale także zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówki. Dzięki systemowi łatwiej będzie monitorować koszty leczenia i funkcjonowania placówki.

PUP stawia na ekonomię społeczną. Powstaje spółdzielnia socjalna „PARASOL”
„PARASOL” – pod taką nazwą rozpoczęła działalność wielobranżowa spółdzielnia społeczna. Założyło ją sześcioro bezrobotnych osób z powiatu skarżyskiego korzystając z wsparcia finansowego udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, opieka nad dziećmi, usługi fizjoterapeutyczne, remontowo-budowlane i kompleksowego sprzątania – to oferta spółdzielni socjalnej „PARASOL”. Do korzystania z usług spółdzielni zachęcali na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej jej prezesi: Magdalena Imiela i Krzysztof Parszewski. Spółdzielnia powstała przy wsparciu merytorycznym, a przede wszystkim finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Kwota przekazana na założenie spółdzielni wyniosła blisko 85 tys. zł. W tym roku po raz pierwszy urząd pracy zdecydował się zabezpieczyć środki dla osób bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem spółdzielni socjalnej. Jest to kwota w wysokości 280 tys. zł.

Starosta skarżyski Michał Jędrys zaznaczył, że władze powiatu skarżyskiego są mocno zainteresowane wspieraniem tzw. ekonomii społecznej. Zdaniem starosty oprócz tradycyjnych form aktywizacji osób bezrobotnych, takich jak staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne warto wprowadzać nowe metody przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

Spółdzielnia „PARASOL” wystartowała w marcu po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółdzielnia utrzymywać się będzie z wypracowanych zysków. Dlatego teraz najważniejszym wyzwaniem przed spółdzielcami jest pozyskanie i utrzymanie klientów, odbiorców swoich usług. Członkowie liczą, że konkurencyjne ceny i bardzo dobra jakość świadczonych usług pozwolą utrzymać się na rynku dłużej niż wynikające z umowy 12 miesięcy. 

Par 1Par 2

MARZEC 

Starostwo Powiatowe z Certyfikatem Zarządzania Jakością
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej otrzymało Certyfikat Zarządzania Jakością. – To duży sukces. Udowodniliśmy, że potrafimy świadczyć usługi na wysokim poziomie, solidnie i rzetelnie – mówił starosta skarżyski Michał Jędrys odbierając certyfikat z rąk dr hab. Marzeny Dymek-Maciejewskiej z firmy Certika.

Certyfikat jakości to najlepsza wizytówka dla urzędu, potwierdzająca wysoki poziom świadczonych tutaj usług. To nagroda za kompetentną, sprawną i zgodną z najwyższymi standardami pracę urzędników – mówiła Marzena Dymek-Maciejewska z firmy Certika gratulując staroście Michałowi Jędrysowi uzyskania certyfikatu. To właśnie firma Certika przeprowadziła w styczniu audit certyfikujący, który potwierdził zgodność stosowanych w urzędzie procedur z systemem zarządzania jakością według normy PN-EN 9001:2009. 

DSC CZJ ISO

Fundusze europejskie antidotum na trudną sytuację na rynku pracy
Od czego zależy przywrócenie równowagi na rynku pracy i jakie jest antidotum na wysokie bezrobocie w powiecie skarżyskim? To pytania na które szukano odpowiedzi podczas konferencji zorganizowanej pod patronatem poseł Marii Zuby i starosty skarżyskiego Michała Jędrysa. Szansą będą m.in. fundusze europejskie z nowego okresu programowania, które można będzie przeznaczyć na wspieranie przedsiębiorczości, innowacje i nowoczesne technologie. Takie wnioski nasuwały się po wysłuchaniu zaproszonych do udziału w konferencji ekspertów Grzegorza Orawca – dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Ryszarda Zbróga – prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dr inż. Janusza Tuśnio z Politechniki Świętokrzyskiej.

O konieczności podnoszenia konkurencyjności naszego regionu i rozwoju przedsiębiorczości – jako sposobie na przeciwdziałanie bezrobociu mówił również starosta skarżyski Michał Jędrys. Samorządy mogą się do tego w znaczący sposób przyczynić, np. poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje. Przedsięwzięcia gospodarcze chętniej lokalizowane są na obszarach dobrze wyposażonych w infrastrukturę - uzasadniał starosta. Ważne jest także podejmowanie działań promocyjnych, stosowanie ulg, zachęt podatkowych. Niezbędna jest także identyfikacja lokalnych potrzeb społecznych i lokalnych zasobów, które mogą określić kierunki i zakres działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Dzięki pożyczce z powiatu szpital spłacił kredyt
Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej dzięki pożyczce udzielonej przez powiat spłacił 5-cio milionowy kredyt bankowy. Z propozycją pomocy finansowej w formie pożyczki wyszedł Zarząd Powiatu, a poparli ją radni. Oprócz 5 mln złotych pożyczki szpital otrzymał w minionym roku również dotację z budżetu powiatu na najpilniejsze inwestycje.

Starosta skarżyski Michał Jędrys poinformował, że pożyczka na spłatę kredytu ma wesprzeć realizowany w szpitalu proces naprawczy. Dzięki pożyczce udzielonej z powiatu zdjęty został ze szpitala ciężar regulowania comiesięcznych rat, a uwolnione w ten sposób środki zostały przeznaczone na inne pilne potrzeby w szpitalu. Oprócz pożyczki z budżetu powiatu została również przekazana dotacja dla szpitala w wysokości 550 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na  adaptację i dostosowanie pomieszczeń na sterylizatornię, oddział wewnętrzny oraz dziecięcy, zakup i montaż instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, budowę chodnika obok budynku szpitala przy ul. Ekonomii i zakup sprzętu medycznego.

DSC szp 1DSC Szp 2

KWIECIEŃ

Jaskółki Biznesu 2013 wręczone
Nagrody Starosty Skarżyskiego „Jaskółki Biznesu 2013” honorujące przedsiębiorców z terenu powiatu skarżyskiego za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej, wyróżniających się jakością usług i produktów, nowoczesnymi rozwiązaniami, wnoszącymi znaczący wkład w rozwój regionu trafiły do firm: Palacar, Park Biznesu, Bumar Amunicja SA, Drogmas oraz do Pani Anny Strongowskiej. Laureaci Jaskółek w roku 2013 otrzymali nagrody w dwóch dziedzinach: Gospodarka i Usługi Rynku Pracy oraz w pięciu kategoriach: Kobieta Przedsiębiorcza, Innowacyjny Przedsiębiorca, Poradnictwo Zawodowe, Pośrednictwo Pracy i Szkolenia.

Laureatką Nagrody Starosty Skarżyskiego w dziedzinie Gospodarka w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza została Pani Anna Strongowska - właścicielka Biura Finansowo-Księgowego - Biuro Rachunkowe Anna Strongowska.

Tytuł Innowacyjnego Przedsiębiorcy otrzymała firma Palacar lider na rynku w branży LPG, jako jedyny producent na świecie, który posiada szeroką gamę reduktorów znajdujących zastosowane we wszystkich modelach i markach samochodów.

W dziedzinie Usługi Rynku Pracy nagrody „Jaskółka Biznesu” otrzymali:
Firma Park Biznesu ze Skarżyska-Kamiennej w kategorii Pośrednictwo Pracy i Bumar Amunicja SA w kategorii Poradnictwo Zawodowe.

Natomiast w kategorii Szkolenia laureatem  „Jaskółki Biznesu” została firma Drogmas Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska-Kamiennej świadcząca usługi w zakresie budowy i remontów dróg, chodników, placów wraz z infrastrukturą i urządzaniem terenów zieleni oraz w zakresie zimowego utrzymania dróg.

DSC JB wspólne
 
Oficjalne otwarcie „Orlika” przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej
To pierwszy „Orlik” wybudowany przez władze powiatu skarżyskiego. Środki na inwestycję w wysokości ok. 900 tys. zł pochodziły z budżetu powiatu skarżyskiego. Dotację w wysokości ponad 300 tys. zł udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a 60 tys. zł przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W sumie koszt inwestycji wyniósł ok. 1,3 mln zł.

Warsztaty gospel
W  Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się warsztaty gospel z udziałem Petera Francis’a. To niezwykłe wydarzenie muzyczne zorganizowane zostało przez: powiat skarżyski, Studio Wokalne Sylwia Nadgrodkiewicz, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Lubelskie Stowarzyszenie Gospel.

Punktem kulminacyjnym wieńczącym dwudniowe warsztaty gospel był koncert finałowy pod honorowym patronatem starosty skarżyskiego Michała Jędrysa. W koncercie wystąpił Peter Francis światowej sławy wokalista i dyrygent gospel wraz z liczącym ponad 120 osób chórem. Wspólnie zaprezentowali mistrzowski popis wspaniałych umiejętności wokalnych.

DSC WG 1DSC WG 2

MAJ

Festiwal folkowy w powiecie skarżyskim
Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej w Skarżysku Kościelnym to najważniejsze wydarzenie kulturalne w maju pod patronatem starosty Michała Jędrysa. To nowe przedsięwzięcie artystyczne, którego celem jest popularyzacja muzyki ludowej i opartej na tradycyjnych źródłach. Festiwal rozpoczęły warsztaty śpiewu białego, a zakończył występ kielczanina Dariusza Makaruka – muzyka, producenta, twórcy instalacji audiowizualnych, związanego z polską sceną niezależną. W Skarżysku Kościelnym Makaruk zaprezentował utwory ze swojego najnowszego albumu „Erotyki Ludowe”. Znalazły się w nim współczesne aranżacje tradycyjnej muzyki ludowej.

FF 1FF 2
FF 3
 
Powiat skarżyski rozpoczął współpracę z Rejonem Kozowskim na Ukrainie
W maju na uroczystej sesji Rady Powiatu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Rejonem Kozowskim. W sesji uczestniczyła pięcioosobowa delegacja z Ukrainy oraz Markijan Malskyj – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca Powiatu Skarżyskiego z Rejonem Kozowskim dotyczyć będzie w szczególności: wymiany doświadczeń pomiędzy obydwoma samorządami w sferze działalności administracyjno-terytorialnej, rozwoju współpracy między podmiotami gospodarczymi i organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze, popularyzacji wartości artystycznych i kulturalnych obu stron, nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami, instytucjami, organizacjami kulturalnymi i stowarzyszeniami twórczymi, rozwijanie wzajemnych kontaktów w zakresie promowania sportu, turystyki i rekreacji.

RK 1RK 2

CZERWIEC

Oddział Pediatryczny po remoncie
Zakończył się remont Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Oddział został gruntownie wyremontowany, ale to co najbardziej przykuwa uwagę, to bajkowe malowidła na ścianach. Dzięki nim na oddziale jest ładnie i kolorowo, a maluchom łatwiej znosić uciążliwości choroby i pobyt w szpitalu.

Do niedawna Oddział Pediatryczny znajdował się na pierwszym piętrze szpitala. Gdy okazało się, że oddział nie spełnia wielu norm i wymagań zapadła decyzja o przeniesieniu oddziału do pomieszczeń na parterze budynku. Na początku roku 2013 rozpoczął się remont. Mniej więcejw tym samym czasie do dyrektora szpitala Andrzeja Jarzębowskiego zgłosili się Renata Berus i Paweł Strzelecki, którzy zaproponowali, że pomalują na ścianach kolorowe obrazy. Zaczęli od jednej sali. Potem bajkowe malowidła powstawały w kolejnych salach dzięki pomocy finansowej sponsorów. Udało się stworzyć pełne ciepła, kolorów i przyjaznej atmosfery otoczenie.

P 1P 2
P 3P 4
P 5

LIPIEC

Powiat ludzi z pasją
Na przełomie czerwca i lipca dziewięcioosobowa grupa wyruszyła ze Skarżyska-Kamiennej na niezwykłą wyprawę w najwyższe szczyty górskie w Polsce. Najtrudniejsze zadanie stanęło przed trzema uczestnikami wyprawy – Robertem Stachyrą, jego synem Bartoszem i Mateuszem Ferencem, którzy postanowili pobić rekord najszybszego przejścia 28 najwyższych górskich szczytów w Polsce. Ekipę oprócz wspinaczy tworzyli także motoparalotniarze oraz zespół techniczny (fotograficy i krótkofalowcy). Wszystkich połączyło zamiłowanie do przygody i wspólny projekt: „Szczytami gór… najwyżej, najszybciej z ziemi i powietrza”. Powiat Skarżyski objął patronat nad wyprawą.

Jak powiedział starosta Michał Jędrys, ten niezwykły i oryginalny projekt przyniósł rozgłos także powiatowi skarżyskiemu. Za sprawą osób, które brały udział w wyprawie mogliśmy się promować, jako miejsce sprzyjające ludziom, którzy chcą żyć z pasją i realizować swoje najśmielsze marzenia. 

Pasja 1Pasja 3

Powiat otrzymał środki na usuwanie skutków czerwcowych nawałnic
Ministerstwo Administarcji i Cyfryzacji przyznało powiatowi skarżyskiemu 800 tys. zł na usuwanie szkód po nawałnicach, które miały miejsce w czerwcu. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.

Dofinansowaniem objęte zostały następujące zadania:
 - przebudowa ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej wraz z przebudową przepustów,
 - remont drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim wraz z poprawą odwodnienia,
 - przebudowa ulicy Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku (647 m) od ulicy Kopernika do ulicy Warszawskiej

Powiat skarżyski ze środków własnych na usuwanie skutków czerwcowych nawałnic przeznaczył blisko 200 tys. zł. 

ulewa 1
 
SIERPIEŃ

Dofinansowanie na remont sali gimnastycznej w „Samochodówce”
Powiat Skarżyski uzyskał dofinansowanie  w wysokości blisko 60 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  Ministerstwa  Sportu i Turystyki  w ramach programu Rozwój Inwestycji Sportowych na realizację projektu pn. : „Remont  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego  w Skarżysku-Kamiennej” .  Całkowity koszt realizacja zadania wynosi ponad 100 tys. zł.

Inwestycja objęła remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSSU w Skarżysku-Kamiennej, a  w szczególności  wymianę podłogi w sali gimnastycznej, instalacji oświetleniowej, stolarki oraz wyposażenia sportowego.

WRZESIEŃ

Powiatowe Święto Plonów w Skarżysku Kościelnym
Pod patronatem starosty Michała Jędrysa i wójta gminy Zdzisława Woźniaka w minionym roku Powiatowe Święto Plonów odbyło się w Skarżysku Kościelnym. Nie zabrakło tradycyjnych obrzędów dożynkowych i występów zespołów folklorystycznych. Na zakończenie dożynek wystąpił zespół Trebunie Tutki.

Podczas dożynek rozstrzygnięto konkursy na najładniejszy wieniec, najsmaczniejszą potrawę i najciekawszy występ. W najważniejszym konkursie dnia na najpiękniejszy wieniec główna nagroda przypadła sołectwu Skarżysko Kościelne II. Nagrodę pieniężną dla zwycięzcy w wysokości 2 tys. zł   ufundował i wręczył starosta Michał Jędrys. Najładniejszy wieniec reprezentować będzie teraz powiat skarżyski na dożynkach wojewódzkich, które odbędą się w tym roku w gminie Bogoria (powiat staszowski). Podczas dożynek nagrodę odebrał także laureat powiatowego etapu konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku”.

Późnym popołudniem przyszedł czas na zabawę przy wybuchowej mieszance rytmów latynoamerykańskich w wykonaniu zespołu De Nuevo. Wieczorem natomiast na scenie rozbrzmiewał góralski folk, który zaserwowała gwiazda tegorocznego Powiatowego Święta Plonów - zespół Trebunie Tutki.

Plony 1Plony 2
Plony 3Plony 4
 
PAŹDZIERNIK

Szkoły zawodowe z powiatu skarżyskiego w projekcie "Edukacja Zawodowa w Praktyce"
Pięć szkół zawodowych, w tym jedna specjalna prowadzone przez powiat skarżyski zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Edukacja Zawodowa w Praktyce” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z powiatu skarżyskiego znalazły się wśród 50 szkół z naszego województwa objętych projektem „Edukacja Zawodowa w Praktyce”.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT (teleinformatycznych) takich jak: tablica interaktywna i platforma e-learningowa. Celem zajęć będzie opracowanie szkolnych projektów edukacyjnych podnoszących kompetencje uczniów w zakresie  wykorzystywania narzędzi ICT i przedsiębiorczości. Ponadto projekt przewiduje nawiązanie ścisłej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie odpłatnej organizacji 50 staży i 950 praktyk zawodowych dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje także każdej szkole wyposażenie w nowoczesne narzędzie ICT oraz branżowe pomoce dydaktyczne dostosowane do specyfiki kształcenia w zawodach.

Konferencja poświęcona problemom osób starszych
O jesieni życia, czyli o tym jak zachować radość życia pomimo podeszłego wieku mowa była na konferencji naukowej pt.: „Trzeci Wiek – jesień życia może być pogodna”, którą zorganizowały Szpital Powiatowy i Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Adresatami konferencji byli seniorzy, a poruszane podczas wykładów problemy dotyczyły starzenia się.

- Starzenie się dotyczy każdego z nas, warto więc świadomie przygotować się do tego okresu życia, by móc jak najdłużej w dobrej formie cieszyć się życiem. Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia – mówił starosta Michał Jędrys otwierając konferencję.

O największych zagrożeniach wynikających ze starzenia się mówił dr Marek Krawiec ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Kolejny wykład pt.: „Aktywność edukacyjna seniorów jako forma profilaktyki gerontologicznej” wygłosiła dr n. med. Dorota Kozieł z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z kolei wykłady na temat rehabilitacji kardiologicznej i rehabilitacji po operacji mózgowia zaprezentowali wybitni specjaliści ze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej: prof. Mirosław Janiszewski – koordynator na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica.

Elastyczne formy zatrudnienia - za i przeciw
„Elastyczne formy zatrudnienia szansą dla lokalnego rynku pracy” – to tytuł konferencji, którą dla pracodawców przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad konferencją sprawował starosta skarżyski Michał Jędrys.

Czy warto korzystać z elastycznych form zatrudnienia? Czy umowy zlecenia i o dzieło są jednakowo korzystne dla pracodawcy i pracownika? Czy możliwe jest połączenie elastycznego zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego? Na te pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy konferencji, którymi byli Powiatowy Urząd Pracy oraz Akademia Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przy udziale środków unijnych projektu „Skuteczni dla innych”.
 
Ulice 3-go Maja i Piękna po remoncie
Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych powiatu skarżyskiego. Mowa tu o przebudowie ulicy 3-go Maja i ulicy Pięknej w Skarżysku-Kamiennej. Łączna wartość obydwóch inwestycji wyniosła blisko 9 mln 750 tys. zł, z czego 3 mln 960 to dotacja, którą władze powiatu skarżyskiego pozyskały z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Władze powiatu skarżyskiego zorganizowały uroczyste otwarcie obydwóch ulic.

Po remoncie ul. 3-go Maja i ul. Piękna należą do najładniejszych w Skarżysku-Kamiennej. Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Pięknej zakrojona była na szeroką skalę. Powstało jedno z najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Skalę przedsięwzięcia obrazuje koszt inwestycji. W przypadku ul. 3-go Maja wyniósł on ok. 7 mln 800 tys. zł. Środki pochodziły z trzech źródeł: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 mln zł. Po ok. 2 mln 400 tys. zł przekazał ze środków własnych powiat skarżyski i gmina Skarżysko-Kamienna. Remont ulicy Pięknej sfinansowany został ze środków własnych powiatu skarżyskiego oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysokość przekazanej dotacji w tym przypadku wyniosła ponad 960 tys. zł, a całkowity koszt opiewał na kwotę ok. 1 mln 950 tys. zł.

Ulice 1Ulice 2
Ulice 3Ulice 4

LISTOPAD
Ruszyła kampania "Wspierajmy Naszych"
„Wspierajmy Naszych” – to tytuł kampanii społecznej wspierającej lokalny handel i usługi, którą zainicjował i objął patronatem  starosta skarżyski Michał Jędrys. Kampania została zainaugurowana konferencją, w której udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy oraz młodzież. Tematy wykładów oraz dyskusja krążyły wokół pytania: dlaczego warto wspierać lokalnych przedsiębiorców.

Kampania ma zachęcać mieszkańców Skarżyska i powiatu skarżyskiego do robienia zakupów w małych, osiedlowych sklepach i korzystania z usług lokalnych firm. To sposób na to, aby wspierać drobnych przedsiębiorców z naszego miasta w konkurencji z dużymi sieciami handlowymi. Mając lojalnych klientów małym przedsiębiorcom łatwiej będzie utrzymać się na rynku i tworzyć miejsca pracy. To także sposób na zwiększenie wpływów do budżetów samorządów lokalnych z podatków płaconych przez przedsiębiorców. Z kolei im wyższe są dochody jednostki samorządu terytorialnego, tym więcej inwestycji i pozytywnych zmian w otoczeniu – wyjaśniał podczas konferencji cel akcji starosta Michał Jędrys dodając, że każdy z nas wspierając małych przedsiębiorców przyczynia się do rozwoju swojej miejscowości.

W dalszej części konferencji uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wykładów wygłoszonych przez specjalistów od zarządzania finansami publicznymi i ekonomii z Społecznej Akademii Nauk. O zarządzaniu rozwojem jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową mówiła Lidia Polewany. Natomiast dr Łukasz Prysiński przedstawił temat pt.: „Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego rozwoju gospodarczego”. 

wspierajmy-naszych-plakat
 
GRUDZIEŃ

Sukces Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał Certyfikat Zarządzania Jakością. – To dowód na to, że urząd świadczy usługi na najwyższym poziomie, co ma przełożenie na znakomitą jakość obsługi klientów – zaznaczyła Marzena Dymek-Maciejewska z firmy „Certika”, która przeprowadziła proces certyfikacji w urzędzie.

W procedurze certyfikacji Powiatowego Urzędu Pracy brano pod uwagę osiągnięcia urzędu w zakresie jakości świadczonych usług, satysfakcji klientów i partnerstwa na rzecz osób bezrobotnych i  ożywienia gospodarczego w powiecie skarżyskim.

PUP C 1PUP C 2

Powiat przejmuje Bibliotekę Pedagogiczną i tworzy Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Powiat skarżyski przejął od samorządu województwa świętokrzyskiego Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej. Pod szyldem powiatu biblioteka rozpoczęła działalność już od nowego roku. Na bazie przejętej Biblioteki Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powstała natomiast nowa jednostka zarządzana przez powiat i jest to Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej.

Do tej pory Biblioteka Pedagogiczna podlegała samorządowi województwa świętokrzyskiego. Pod szyldem powiatu skarżyskiego biblioteka funkcjonować będzie w nowym budynku przy pl. Floriańskim 1. Obydwa samorządy w tej sprawie zawarły już stosowne porozumienie, a rady sejmiku województwa i powiatu skarżyskiego przyjęły stosowne uchwały. Dzięki porozumieniu pomiędzy samorządami zdecydowanie poprawią się warunki lokalowe. Podniesiony zostanie standard funkcjonowania biblioteki. Na potrzeby biblioteki powiat przekazał budynek o powierzchni ponad 660 m2, po termomodernizacji i kompleksowym remoncie centralnego ogrzewania. W budynku będą znajdować się pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię, czytelnię, salę multimedialną i salę konferencyjną. Biblioteka w nowych warunkach lokalowych będzie miała możliwość rozwijania działalności edukacyjno-kulturalnej. Poprawi się też dostępność do biblioteki. Zbiory biblioteczne i mienie ruchome zostanie przekazane dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w drodze darowizny przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej zatrudnieni będą dotychczasowi pracownicy.

Przejęcie Biblioteki Pedagogicznej wiąże się ponadto z uruchomieniem w powiecie nowej jednostki pod nazwą Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji z siedzibą przy pl. Floriańskim 1. Obok Biblioteki Pedagogicznej w skład Centrum wchodzić będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej. Nowa jednostka zajmować się będzie wspieraniem pracy szkół i placówek edukacyjnych, podnoszeniem jakości kształcenia w jednostkach oświatowych, udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wspomaganiem rozwoju dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, doradztwem edukacyjno-zawodowym i doskonaleniem kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli.

biblioteka009biblioteka021 1

Zakończył się remont mostu w Michałowie
Zakończył się realizowany na zlecenie powiatu skarżyskiego remont mostu w Michałowie (gmina Skarżysko Kościelne). Całkowita wartość inwestycji wyniosła 420 tys. zł, z czego 200 tys. zł to środki, które powiat skarżyski pozyskał z budżetu państwa.

Remont mostu w Michałowie rozpoczął się latem od prac rozbiórkowych. Konieczne było rozebranie balustrady i nawierzchni mostu, a także innych jego elementów. Po wykonaniu tych prac kolejnym etapem były roboty budowlane. W rezultacie po blisko 4 miesiącach most został wyremontowany, a kilka dni temu oddany już do użytku. Inwestycja została sfinansowana z budżetu powiatu skarżyskiego oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.  

Mich 1Mich 2
Mich 3

Komputery z dostępem do Internetu dla mieszkańców powiatu skarżyskiego
Sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu otrzyma 50 gospodarstw domowych z terenu powiatu skarżyskiego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim”. Na realizację projektu powiat skarżyski pozyskał środki z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. 7 stycznia 2014 r. Starostwo Powiatowe rozpocznie rekrutację uczestników do projektu.

plakat e-inclusion

Ulica Rycerska po częściowym remoncie
Ulica Rycerska w Skarżysku-Kamiennej na odcinku o długości 647 m od ulicy Kopernika do ulicy Warszawskiej jest już po remoncie. Na przebudowę ulicy, która została bardzo zniszczona podczas czerwcowych nawałnic powiat skarżyski pozyskał dotację z budżetu państwa na likwidację szkód powodziowych. 

Zakres wykonanych robót objął m.in. poszerzenie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstw asfaltowych. Poprawę odwodnienia drogi oraz wykonanie nowych przepustów, zjazdów i poboczy, a także odtworzenie i umocnienie rowów. Przebudowa ul. Rycerskiej kosztowała blisko 700 tys. zł. Na tę kwotę składa się  dotacja z budżetu państwa na usuwanie szkód powodziowych i środki własne powiatu.

Ryc 1Ryc 2
Ryc 3