Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XLIV w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 18 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Skarżyskiego:
1) podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady Powiatu Skarżyskiego,
2) złożenie ślubowania
5. Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,
2) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
3) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
4) przyjęcia Programu Promocji zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020,
5) zmiany Uchwały Nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020,
6) zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
7) zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
8) zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010  Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
9) zmiany Uchwały 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania,
10)  zmiany Uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez powiat skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
11) zatwierdzenie planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2014.

10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 7963 1