Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XLI w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 18 września 2013 roku o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.

DSC 4731

Projekt porządku obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wolne wnioski i oświadczenia.
7.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
9.  Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski.
10. Informacja na temat realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego.
11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,
2)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
3)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
4)  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
5) zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
6) upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego

12.    Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego