Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XXXIX w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 –go Maja 101.

DSC 1297


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok i podjęcie uchwał:
1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2012 rok,
3) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie: wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2012 rok,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,
5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2012 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
9. Przyjęcie „Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018”.
1) aktualna sytuacja finansowa i kadrowa jednostki,
2) przedstawienie „Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018”,
3) podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2012 rok,
2) pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
4) podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
6) podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,
8) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
9) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu kardiologicznego,
10) wyrażenia zgody na przejęcie od samorządu województwa świętokrzyskiego zadania własnego z zakresu oświaty.
12. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.
13. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.